Tämä sivu on vanhentunut työversio ja liittyy käännöksen kehitysvaiheeseen. Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.0 virallinen suomenkielinen käännös löytyy osoitteesta http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/.

This page is outdated working copy related to the translation process. The authorised Finnish translation of the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.0, is available at http://www.w3.org/Translations/WCAG20-fi/.

[Sisällysluettelo]

W3C

Candidate Authorized Translation:
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0

Lead translating organization:
Tampere University of Technology, Hypermedia Laboratory, W3C Finnish Office
Korkeakoulunkatu 10, P.O.Box 527, FI-33720 Tampere, Finland
Translation coordinators: Ossi Nykänen & Anne-Maritta Tervakari
The translation was financially supported by the Ministry of Transport and Communications, and the Ministry of Finance, Finland.

Virallinen suomenkielinen käännös (EHDOTUS)

18. elokuuta 2010

Tämä versio:
http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20100818/
Seuraava, muokattu versio:
http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20101209/
Alkuperäinen englanninkielinen versio:
http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
Käännöksen errata:
http://www.w3c.tut.fi/translations/tr/2010/CAT-WCAG20-20100818/errata.html
Käännöstyötä johtanut organisaatio:
Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio, W3C Suomen toimisto
Korkeakoulunkatu 10, PL 527, 33720 Tampere
Käännös, koordinaatio ja editointi: Ossi Nykänen & Anne-Maritta Tervakari
Käännöstyötä rahoittivat Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Valtionvarainministeriö.
Käännöksen kommentointivaiheen yhteistyökumppanit:
Ilmoitus käännöstyön aloittamisesta löytyy W3C:n postiarkistosta. Valmiin suomenkielisen käännöksen kommentointityöhön osallistuneet tahot (@@linkki lisättävä@@) on mainittu erillisessä viestissä.
Yhteenveto virallisen käännöksen alustavan version julkisista kommenteista:
@@Lisättävä@@ URI of the summary described in item 5.3 of the policy.

Tämä on virallinen käännös W3C-dokumentista. Käännöstyö on noudattanut W3C:n käytäntöä Policy for W3C Authorized Translations. Mikäli käännöksestä löytyy epäselvyyksiä tai virheitä, noudatetaan alkuperäistä englanninkielistä dokumenttia.

Suomentajan huomautus: Suomenkielisessä käännöksessä ei pyritä sisällöllisesti kehittämään, lokalisoimaan, selittämään, tms. alkuperäisen Web-standardin sisältöä. Erityisesti, käännös noudattaa mahdollisuuksien mukaan alkuperäisen dokumentin sanamuotoja ja esimerkkejä, tarvittaessa jopa kielen sujuvuuden kustannuksella. Tällä pyritään minimoimaan käännöksen tulkintaan ja asemaan liittyviä haasteita. @@Tämä tekstikappale poistetaan lopullisesta käännöksestä@@

HUOM. Nyt käsillä oleva versio dokumentista on vasta EHDOTUS. Dokumentti saa virallisen käännöksen statuksen vasta kun käännösprosessi on saatettu onnistuneesti loppuun. @@Tämä tekstikappale, samoin kuin EHDOTUS-termit dokumentin alusta, poistetaan lopullisesta käännöksestä@@

EHDOTUS: Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0

W3C-suositus 11. joulukuuta 2008

Käännetty englanninkielinen versio:
http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
Viimeisin englanninkielinen versio:
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
Edellinen englanninkielinen versio:
http://www.w3.org/TR/2008/PR-WCAG20-20081103/
Editorit:
Ben Caldwell, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
Michael Cooper, W3C
Loretta Guarino Reid, Google, Inc.
Gregg Vanderheiden, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
Edelliset editorit:
Wendy Chisholm (heinäkuuhun 2006 asti W3C:ssä)
John Slatin (kesäkuuhun 2006 asti organisaatiossa Accessibility Institute, University of Texas at Austin)
Jason White (kesäkuuhun 2005 asti Melbournen yliopistossa)

Ole hyvä ja katso käännetyn englanninkielisen dokumentin errata, joka saattaa sisältää normatiivisia korjauksia.

Katso myös käännöksiä (translations).

Alkuperäinen lähde on saatavilla myös ei-normatiivisissa formaateissa, ks. Alternate Versions of Web Content Accessibility Guidelines 2.0.


Tiivistelmä

Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden versio 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0), kattaa laajan joukon suosituksia joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden seuraaminen tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai haittoja. Tällaisia ovat mm. sokeus ja heikkonäköisyys, kuurous ja huonokuuloisuus, oppimisvaikeudet, kognitiiviset rajoitteet, liikerajoitteet, puhevaikeudet, valoherkkyys sekä näiden yhdistelmät. Näiden ohjeiden seuraamisen myötä tulee verkkosisällöstä myös usein yleisesti käytettävämpää.

WCAG 2.0 onnistumiskriteeristö on kirjoitettu testattavina lausumina, jotka eivät riipu yksittäisestä teknologiasta. Ohjeistusta siitä miten onnistumiskriteeristön vaatimukset voidaan täyttää käytettäessä tiettyjä teknologioita, kuten myös yleinen informaatio onnistumiskriteeristön tulkinnasta, on tarjolla erillisissä dokumenteissa. Resurssi Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview tarjoaa johdannon ja linkkejä WCAG:n englanninkieliseen tekniseen aineistoon ja koulutusmateriaaliin.

WCAG 2.0 on seuraava versio resurssista Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [WCAG10], joka julkaistiin W3C-suosituksena toukokuussa 1999. Vaikkakin on mahdollista noudattaa joko WCAG 1.0 tai WCAG 2.0 -suosituksia (tai molempia), W3C suosittelee, että uuden ja päivitetyn sisällön tapauksessa käytetään versiota WCAG 2.0. W3C suosittaa myös, että verkkosaavutettavuuden käytänteitä kuvaavissa dokumenteissa viitataan suositukseen WCAG 2.0.

Dokumentin tila

Tämä osio kuvaa tämän dokumentin tilan sen julkaisuhetkellä. Muut dokumentit voivat korvata tämän dokumentin. Luettelo nykyisistä W3C-julkaisuista ja viimeinen versio tästä teknisestä raportista löytyy resurssista W3C technical reports index osoitteessa http://www.w3.org/TR/.

Tämä on W3C-suositus (W3C Recommendation) Verkkosisällön saavutettavuusohjeista 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0). Dokumentin on tuottanut Web Content Accessibility Guidelines Working Group.

Tämä dokumentti on katselmoitu W3C-jäsenten, ohjelmistokehittäjien ja muiden W3C-ryhmien ja kiinnostuneiden tahojen toimesta, ja W3C:n johtaja on asettanut sen W3C-suositukseksi. Se on vakaa dokumentti ja sitä voidaan käyttää lähteenä tai siihen voidaan viitata toisesta dokumentista. W3C:n rooli suosituksen tekijänä on tehdä spesifikaatio tunnetuksi ja edistää sen laajamittaista käyttöönottoa. Tämä tehostaa Webin toiminnallisuutta ja yhteensopivuutta.

Resurssia WCAG 2.0 tukee joukko ei-normatiivisia dokumentteja, Understanding WCAG 2.0 ja Techniques for WCAG 2.0. Vaikkakaan näillä dokumenteilla ei ole samaa muodollista statusta kuin WCAG 2.0:lla, tarjoavat ne tärkeää WCAG:in ymmärtämisessä ja implementoinnissa tarvittavaa informaatiota.

Työryhmä pyytää, että (englanninkielisen lähdedokumentin) kommentointi tapahtuisi osoitetun verkkolomakkeen avulla (online comment form). Mikäli tämä ei ole mahdollista, kommentteja voidaan lähettää myös osoitteeseen public-comments-wcag20@w3.org. Julkinen kommenttiarkisto on vapaasti saatavilla (ks. archives for the public comments list). WCAG 2.0 -suosituksesta saatavat kommentit eivät voi johtaa muutoksiin ohjeiden tässä versiossa, mutta ne voidaan huomioida erratassa tai tulevissa WCAG-versioissa. Työryhmä ei suunnittele tuottavansa muodollisia vastineita kommentteihin. Postituslistan arkistot (WCAG WG mailing list discussions) ovat julkisesti saatavilla, ja työryhmän tuleva työ saattaa käsitellä tästä dokumentista saatuja kommentteja.

Tämä dokumentti on tuotettu osana W3C:n saavutettavuusaloitetta WAI (Web Accessibility Initiative (WAI)). WCAG-työryhmän tavoitteet on kuvattu resurssissa (WCAG Working Group charter). WCAG-työryhmä on osa teknistä WAI-aktiviteettiä (WAI Technical Activity).

Tämä dokumentin tuottanut ryhmä toimi W3C:n patenttikäytännön mukaisesti (5 February 2004 W3C Patent Policy). W3C ylläpitää julkista sivua public list of any patent disclosures ryhmän työn tuotosten yhteydessä; kyseinen sivu sisältää myös ohjeita patenttien käsittelyyn. W3C:n patenttikäytäntö ohjeistaa kuinka toimia tilanteessa, jossa suositukseen liittyy vaateita. (An individual who has actual knowledge of a patent which the individual believes contains Essential Claim(s) must disclose the information in accordance with section 6 of the W3C Patent Policy.)


Sisällysluettelo

Liitteet


Johdanto

Tämä osio on informatiivinen.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) määrittelee, kuinka tehdä verkkosisällöstä paremmin saavutettavaa henkilöille, joilla on vammoja tai haittoja. Saavutettavuus käsittää laajan joukon vammoja tai haittoja, mukaan lukien näkö, kuulo, fyysinen, puhe, kognitio, kieli, oppiminen sekä hermostolliset vammat tai haitat. Siitä huolimatta, että nämä ohjeet kattavat laajan joukon ongelmia, ohjeet eivät pysty käsittelemään kaikentyyppisiä tai kaikentasoisia vammoja, kaikkia vammojen tai haittojen osa-alueita, eivätkä kaikkia vammojen yhdistelmiä. Nämä ohjeet tekevät verkkosisällöstä käytettävämpää myös vanhemmille henkilöille, joiden kyvyt ovat muuttuneet ikääntymisen myötä. Ohjeet auttavat usein myös yleisesti parantamaan käytettävyyttä kaikille käyttäjille.

WCAG 2.0 on kehitetty W3C:n toimintaohjeen (W3C process) mukaan yhteistyössä yksityishenkilöiden ja organisaatioiden kanssa ympäri maailman. Työn tavoitteena on ollut tuottaa yhteinen standardi verkkosisällön saavutettavuudesta, joka täyttää yksilöiden, organisaatioiden ja hallitusten tarpeet kansainvälisesti. WCAG 2.0 rakentuu WCAG 1.0:n varaan [WCAG10] ja on suunniteltu laajasti sovellettavaksi eri verkkoteknologioiden yhteydessä nyt ja tulevaisuudessa. WCAG 2.0 on suunniteltu myös testattavaksi, yhdistelmänä automatisoituja testejä ja ihmisen suorittamia arviointeja. Johdannon WCAG-aihepiiriin tarjoaa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview.

Verkkosaavutettavuus riippuu paitsi saavutettavasta sisällöstä mutta myös saavutettavista verkkoselaimista ja muista asiakasohjelmista. Sisällöntuotannon välineillä on myös tärkeä rooli verkkosaavutettavuudessa. Yleiskuvan siitä, kuinka nämä verkkosovelluskehityksen ja vuorovaikutuksen komponentit toimivat yhdessä, tarjoavat:

WCAG 2.0 -ohjeistuksen tasot

WCAG-ohjetta käyttävät monenlaiset yksilöt ja yhteisöt, mm. verkkosuunnittelijat, sovelluskehittäjät, päättäjät, hankintavastaavat, opettajat ja opiskelijat. Jotta tämän kohdeyleisön vaihtelevat tarpeet saataisiin täytettyä, ohjeistusta tarjotaan useilla eri tasoilla. Ohjeistus käsittää periaatteita, yleisiä ohjeita, testattavia onnistumiskriteereitä, monipuolisen kokoelman riittäviä tekniikoita, neuvoa-antavia tekniikoita, sekä dokumentoituja tyypillisiä virheitä esimerkein, resurssilinkein ja koodein varustettuna.

 • Periaatteet - Ylimmällä tasolla ovat neljä periaatetta jotka asettavat verkkosaavutettavuuden perustan: havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja lujatekoinen. Katso myös Understanding the Four Principles of Accessibility.

 • Ohjeet - Periaatteiden tason alapuolella ovat ohjeet. Asetetut 12 ohjetta tarjoavat sisällöntuottajille perustavoitteet sille, että tuotettu sisältö olisi saavutettavaa henkilöille joilla, on jokin vamma tai haitta. Ohjeet eivät ole testattavia, mutta tarjoavat puitteet ja yleiset tavoitteet, jotka auttavat sisällöntuottajia ymmärtämään onnistumiskriteereitä ja soveltamaan tekniikoita paremmin.

 • Onnistumiskriteerit - Jokaiselle ohjeelle on määritelty testattavia onnistumiskriteereitä, mikä mahdollistaa WCAG 2.0 -standardin käytön tapauksissa, joissa vaatimusmäärittely ja ohjeiden noudattamisen testaus ovat välttämättömiä, kuten esimerkiksi määrittelydokumentaatiossa, hankinnoissa, säädöksissä ja sopimuksissa. Jotta erilaisten sidosryhmien ja tilanteiden tarpeet tulisivat täytetyiksi, on ohjeiden noudattamiselle määritelty kolme tasoa: A (matalin), AA ja AAA (korkein). Lisäinformaatiota WCAG-tasoista löytyy resurssista Understanding Levels of Conformance.

 • Riittävät ja neuvoa-antavat tekniikat - Työryhmä on myös määritellyt laajan joukon tekniikoita jokaiselle ohjeelle ja onnistumiskriteerille. Tekniikat ovat informatiivisia ja jakautuvat kahteen kategoriaan: riittäviin ja neuvoa-antaviin. Neuvoa-antavat tekniikat ylittävät yksittäisten onnistumiskriteerien vaatimukset ja tarjoavat sisällöntuottajille mahdollisuuden noudattaa ohjeita paremmin. Jotkin neuvoa-antavista tekniikoista käsittelevät sellaisia saavutettavuuden esteitä, joita testattavat onnistumiskriteerit eivät kata. Niissä tapauksissa missä, tyypilliset epäonnistumiset ovat tunnettuja, ne on myös dokumentoitu. Katso myös Sufficient and Advisory Techniques in Understanding WCAG 2.0.

Kaikki ohjeistuksen tasot (periaatteet, ohjeet, onnistumiskriteerit sekä riittävät ja neuvoa-antavat tekniikat) toimivat yhdessä tarjotakseen opastusta siitä, kuinka tehdä verkkosisällöstä paremmin saavutettavaa. Sisällöntuottajia rohkaistaan tarkastelemaan ja soveltamaan kaikkia tasoja mahdollisimman laajalti, mukaan lukien neuvoa-antavat tekniikat, jotta mahdollisimman laajan käyttäjäjoukon tarpeiden tyydyttäminen onnistuisi mahdollisimman hyvin.

On syytä huomata, että sisältö, joka noudattaa korkeimman tason (AAA) ohjeistusta, ei siltikään ole saavutettavaa kaikentyyppisille käyttäjille, ja vammojen ja haittojen yhdistelmille tai asteille. Tämä koskee erityisesti kognitiivista, kielen, sekä oppimisen osa-alueita. Sisällöntuottajia rohkaistaan harkitsemaan kaikkien tekniikoiden käyttöä, mukaan lukien neuvoa-antavia tekniikoita, sekä etsimään asiaan liittyviä neuvoja nykyisistä hyvistä käytännöistä varmistaakseen, että verkkosisältö on saavutettavaa tälle yhteisölle niin hyvin kuin mahdollista. Metadata (ks. metadata) voi auttaa käyttäjiä löytämään heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvaa sisältöä.

WCAG 2.0:aa tukeva dokumentaatio

WCAG 2.0 -dokumentti on suunniteltu täyttämään stabiilia, viitattavissa olevaa standardia tarvitsevien ihmisten tarpeet. Muu tukeva dokumentaatio perustuu WCAG 2.0 -dokumenttiin ja käsittelee muita tärkeitä käyttökohteita, mukaan lukien valmiutta päivitettävällä tavalla kuvata, kuinka WCAG:ia on mahdollista soveltaa uusien teknologioiden tapauksessa. Tukeva dokumentaatio sisältää:

 1. How to Meet WCAG 2.0 - Mukautettavissa oleva WCAG 2.0:n pikareferenssi, joka sisältää kaikki ohjeet, onnistumiskriteerit ja tekniikat. Tämä resurssi on tarkoitettu sisällöntuottajille työkaluksi, kun he ovat kehittämässä ja arvioimassa verkkosisältöä.

 2. Understanding WCAG 2.0 - Opas WCAG 2.0:n ymmärtämiseen ja implementoimiseen. Jokaiselle ohjeelle, onnistumiskriteerille ja avainkohdalle on saatavilla lyhyt "Understanding"-dokumentti.

 3. Techniques for WCAG 2.0 - Kokoelma tekniikoita ja tyypillisiä virheitä, joista jokainen on erillisessä dokumentissa, joka sisältää kuvauksen, esimerkkejä, koodia ja testejä.

 4. The WCAG 2.0 Documents - Diagrammi ja kuvaus teknisten dokumenttien keskinäisestä suhteesta ja linkityksestä.

Katso Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview, joka sisältää kuvauksen WCAG 2.0 -tukimateriaalista, mukaan lukien WCAG 2.0 -koulutusmateriaaleja. Saatavilla olevat lisäresurssit, kuten verkkosaavutettavuuden liiketoiminnallinen merkitys, verkkopalveluiden saavutettavuuden kehittämisen suunnittelu ja saavutettavuuden hallinnolliset käytännöt, on lueteltu sivulla WAI Resources.

Tärkeitä WCAG 2.0 -termejä

WCAG 2.0 sisältää kolme tärkeää termiä jotka eroavat WCAG 1.0:sta. Kukin näistä on esitelty alla lyhyesti ja määritelty tarkemmin sanastossa.

Verkkosivu

On tärkeää huomata, että tässä standardissa termi "verkkosivu" tarkoittaa paljon enemmän kuin staattisia HTML-sivuja. Se sisältää myös kasvavassa määrin dynaamiset verkkosivut, joiden käyttö on yleistymässä verkossa, mukaan lukien "sivut", jotka voivat esittää kokonaisia virtuaalisia ja interaktiivisia yhteisöjä. Esimerkiksi termi "verkkosivu" sisältää immersiivisen, vuorovaikutteisen ja elokuvaa muistuttavan kokemuksen, joka löytyy yhdestä URI-osoitteesta. Saadaksesi lisätietoa, katso Understanding "Web Page".

Ohjelmallisesti selvitettävä

Useat onnistumiskriteerit vaativat, että sisältö (tai sisällön tietyt osa-alueet) voidaan "ohjelmallisesti selvittää". Tämä tarkoittaa, että sisältö on toimitettu siten, että asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat lukea ja esittää halutun tiedon käyttäjille eri modaliteettien avulla. Saadaksesi lisätietoja, katso Understanding Programmatically Determined.

Saavutettavuudeltaan tuettu

Kun teknologiaa käytetään tavalla, joka on saavutettavuudeltaan tuettu, tarkoittaa se sitä, että teknologia toimii yhdessä avustavien teknologioiden (Assistive Technologies, AT) ja käyttöjärjestelmien saavutettavuusominaisuuksien, selainten ja muiden asiakasohjelmien kanssa. Tietyn teknologian ominaisuuksiin voidaan WCAG 2.0:n onnistumiskriteerien täyttämiseksi nojautua vain, jos niitä on käytetty tavalla, joka on "saavutettavuudeltaan tuettu". Teknologian ominaisuuksia voidaan käyttää tavoilla, jotka eivät ole saavutettavuudeltaan tuettuja (eivät toimi avustavien teknologioiden kanssa, jne.), kunhan minkään onnistumiskriteerin noudattaminen ei nojaudu niihin (ts. sama informaatio tai toiminnallisuus on myös saatavilla toisella, tuetulla tavalla).

Termin "saavutettavuudeltaan tuettu" määritelmä löytyy näiden ohjeiden osiosta Liite A: Sanasto. Saadaksesi lisätietoja, katso Understanding Accessibility Support.

WCAG 2.0 -ohjeet

Tämä osio on normatiivinen.

Periaate 1: Havaittava - informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää käyttäjille tavoilla, jotka he voivat havaita.

Ohje 1.1 Tekstivastineet: Tarjoa tekstivastineet kaikelle ei-tekstuaaliselle sisällölle siten, että sisältö voidaan muuttaa muihin ihmisten tarvitsemiin muotoihin, kuten isokokoinen teksti, braille, puhe, symbolit tai yksinkertaisempi kieli.

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö: Kaikki ei-tekstuaalinen sisältö, joka esitetään käyttäjälle, on varustettu tekstivastineella, joka täyttää saman tarpeen, paitsi tapauksissa, jotka on lueteltu alla. (Taso A)

 • Kontrollit, syöte: Jos ei-tekstuaalinen sisältö toimii kontrollina tai vastaanottaa käyttäjän syötettä, sillä on nimi, joka kuvaa sen tarkoituksen. (Tutustu ohjeeseen 4.1 saadaksesi lisää vaatimuksia kontrolleille ja käyttäjän syötettä vastaanottavalle sisällölle.)

 • Aikasidonnainen media: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on aikasidonnaista mediaa, tekstivastineet tarjoavat vähintään kuvailevan tunnistetiedon ei-tekstuaalisesta sisällöstä. (Tutustu ohjeeseen 1.2 saadaksesi lisävaatimuksia medialle.)

 • Testi: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on testi tai harjoitus, joka ei olisi pätevä, jos se esitettäisiin tekstinä, niin tekstivastineet tarjoavat vähintään kuvailevan tunnistetiedon ei-tekstuaalisesta sisällöstä.

 • Sensorinen: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on ensisijaisesti tarkoitettu aikaansaamaan spesifi sensorinen kokemus, niin tekstivastineet tarjoavat vähintään kuvailevan tunnistetiedon ei-tekstuaalisesta sisällöstä.

 • CAPTCHA: Jos ei-tekstuaalisen sisällön tarkoitus on varmistaa, että sisältöä käyttää henkilö eikä tietokone, niin tarjotaan tekstivastineita, jotka tunnistavat ja kuvailevat ei-tekstuaalisen sisällön tarkoituksen. Lisäksi tarjotaan vaihtoehtoisia, erityyppisiä sensorisia havaintoja tukevia CAPTCHA-muotoja erilaiset vammat tai haitat huomioiden.

 • Koristeet, formatointi, näkymättömät: Jos ei-tekstuaalinen sisältö on yksinomaan koriste, sitä käytetään ainoastaan visuaaliseen formatointiin, tai sitä ei esitetä käyttäjille, niin se toteutetaan tavalla, joka voidaan avustavan teknologian toimesta sivuuttaa.

Ohje 1.2 Aikasidonnainen media: Tarjoa vaihtoehtoja aikasidonnaiselle medialle.

1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu): Seuraava pätee Esitallennetulle pelkälle audiomedialle ja tallennetulle pelkälle videomedialle, paitsi kun audio tai video on tekstin mediavastine ja selvästi merkitty sellaiseksi: (Taso A)

 • Pelkkä tallennettu audio: Tarjotaan vastine aikasidonnaiselle medialle, joka esittää saman sisällön kuin tallennettu pelkkä audiosisältö.

 • Pelkkä tallennettu video: Tarjotaan joko vastine aikasidonnaiselle medialle tai audiotiedosto, joka esittää saman informaation kuin tallennettu pelkkä videosisältö.

1.2.2 Tekstitys (tallennettu): Tekstityksiä tarjotaan kaikelle tallennetulle audiosisällölle synkronisoidussa mediassa, paitsi kun media on tekstin mediavastine ja selvästi merkitty sellaiseksi. (Taso A)

1.2.3 Audiokuvaus tai mediavastine (tallennettu): Aikasidonnaisen median vastine tai ääniselite tallennetusta videosisällöstä tarjotaan synkronisoidulle medialle, paitsi kun media on tekstin mediavastine ja selvästi merkitty sellaiseksi. (Taso A)

1.2.4 Tekstitys (live): Tekstityksiä tarjotaan kaikelle live audio -sisällölle synkronisoidussa mediassa. (Taso AA)

1.2.5 Audiokuvaus (tallennettu): Ääniselite tarjotaan kaikelle tallennetulle videosisällölle synkronisoidussa mediassa. (Taso AA)

1.2.6 Viittomakieli (tallennettu): Viittomakielinen tulkkaus tarjotaan kaikelle tallennetulle audio -sisällölle synkronisoidussa mediassa. (Taso AAA)

1.2.7 Laajennettu ääniselite (tallennettu): Kun tauot etuäänissä (eli ei-taustaäänissä) eivät mahdollista liittämään ääniselitteitä välittämään videon tunnelmaa, laajennettu ääniselite tarjotaan kaikelle tallennetulle videosisällölle synkronisoidussa mediassa. (Taso AAA)

1.2.8: Mediavastine (tallennettu): Aikasidonnaisen median vastine tarjotaan kaikelle tallennetulle synkronisoidulle medialle ja kaikelle tallennetulle pelkälle videomedialle. (Taso AAA)

1.2.9 Pelkkä audio (live): Tarjotaan vastine aikasidonnaiselle medialle joka esittää saman informaation live-muotoiselle pelkälle audiosisällölle. (Taso AAA)

Ohje 1.3 Mukautettava: Tuota sisältöä, joka voidaan esittää eri tavoin (esimerkiksi yksinkertaisemman sivuntaiton avulla) informaatiota tai rakennetta menettämättä.

1.3.1 Informaatio ja suhteet: Informaatio, rakenne ja suhteet, jotka välittyvät esitystavassa voidaan ohjelmallisesti selvittää tai ovat saatavilla tekstinä. (Taso A)

1.3.2 Merkitsevä järjestys: Kun sisällön esitysjärjestys vaikuttaa sisällön merkitykseen, oikea lukujärjestys voidaa ohjelmallisesti selvittää. (Taso A)

1.3.3 Sensoriset ominaispiirteet: Ohjeet sisällön ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi eivät riipu yksinomaan sellaisista komponenttien sensorisista ominaispiirteistä kuten muoto, koko, visuaalinen sijainti, orientaatio tai ääni. (Taso A)

Huomautus: Tutustuaksesi väriin liittyviin vaatimuksiin, katso ohje 1.4.

Ohje 1.4 Erotettavissa oleva: Helpota käyttäjiä näkemään ja kuulemaan sisältö lisäämällä taustasta erottuva etuala.

1.4.1 Värien käyttö: Väriä ei käytetä ainoana visuaalisena välineenä informaation välittämiseen, kun esitetään toimintoa, pyydetään vastausta tai korostetaan visuaalista elementtiä. (Taso A)

Huomautus: Tämä onnistumiskriteeri käsittelee erityisesti värien havaitsemista. Havaitsemisen muut muodot käsitellään ohjeessa 1.3, mukaan lukien ohjelmallinen pääsy värien ja muiden visuaalisten esitystapojen koodaukseen.

1.4.2 Äänien kontrollointi: Jos jokin ääni verkkosivulla soi automaattisesti kauemmin kuin kolme sekuntia, saatavilla on joko mekanismi keskeyttämään tai pysäyttämään ääni tai tarjolla on mekanismi säätää äänen voimakkuutta koko systeemin äänenvoimakkuuden säädöstä riippumattomalla tavalla. (Taso A)

Huomautus: Koska mikä tahansa sisältö, joka ei täytä tätä onnistumiskriteeriä, voi haitata käyttäjän mahdollisuuksia käyttää koko sivua, täytyy kaiken verkkosivun sisällön (riippumatta siitä käytetäänkö sitä täyttämään muita onnistumiskriteereitä tai ei) täyttää tämä onnistumiskriteeri. Katso noudattamisvaatimus 5: Häiriöttömyys.

1.4.3 Kontrasti (minimi): Tekstin visuaalinen esitys ja tekstiä esittävien kuvien kontrastisuhde on vähintään 4,5:1, paitsi seuraavissa tapauksissa: (Taso AA)

 • Isokokoinen teksti: Isokokoisella tekstillä ja isokokoista tekstiä esittävillä kuvilla on kontrastisuhde vähintään 3:1;

 • Oheissisältö: Tekstillä tai tekstiä esittävillä kuvilla, jotka ovat osa inaktiivista käyttöliittymäkomponenttia, jotka ovat yksinomaan koristeita, jotka eivät ole näkyvissä kenellekään tai jotka ovat osa kuvaa joka sisältää muuta merkittävää visuaalista sisältöä, ei ole kontrastivaatimuksia.

 • Logotyypit: Tekstillä, joka on osa logoa tai brändin nimeä, ei ole kontrastivaatimusta.

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen: Lukuun ottamatta tekstitystä ja tekstiä esittäviä kuvia tekstin kokoa voidaan muuttaa ilman avustavaa teknologiaa aina 200 prosenttiin asti ilman sisällön tai toiminnallisuuden menettämistä. (Taso AA)

1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat: Jos käytetty teknologia voi tuottaa visuaalisen esityksen, tekstiä käytetään informaation välittämiseen ennemmin kuin tekstiä esittäviä kuvia paitsi seuraavissa tapauksissa: (Taso AA)

 • Kustomoitava: Tekstiä esittävä kuva voidaan visuaalisesti kustomoida käyttäjän vaatimusten mukaisesti;

 • Keskeinen: Tietty tekstin esitystapa on keskeistä välitettävälle informaatiolle.

Huomautus: Logotyypit (teksti, joka on osa logoa tai brändin nimeä) tulkitaan keskeisiksi.

1.4.6 Kontrasti (lisätty): Tekstin ja tekstiä esittävän kuvan visuaalisella esityksellä on kontrastisuhde joka on vähintään 7:1 paitsi seuraavissa tapauksissa: (Taso AAA)

 • Isokokoinen teksti: Isokokoisen tekstin ja isokokoisen tekstin kuvien kontrastisuhde on vähintään 4,5:1;

 • Oheissisältö: Tekstillä tai tekstiä esittävillä kuvilla, jotka ovat osa inaktiivista käyttöliittymäkomponenttia, jotka ovat yksinomaan koristeita, jotka eivät näy kenellekään tai jotka ovat osa kuvaa, joka sisältää merkittävää muuta visuaalista sisältöä, ei ole kontrastivaatimuksia.

 • Logotyypit: Tekstillä, joka on osa logoa tai brändin nimeä, ei ole kontrastin minimivaatimusta.

1.4.7 Matala taustaääni tai ei taustaääntä: Esitallennetulle pelkälle äänisisällölle joka (1) sisältää ensisijaisesti puhetta äänimaiseman edustalla, (2) ei ole auditiivinen CAPTCHA tai äänilogo ja joka (3) ei ole vokalisaatio, jonka tarkoitus on ensisijaisesti olla musiikillinen ilmaisu, kuten laulu tai rap, ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa: (Taso AAA)

 • Ei taustaa: Audio ei sisällä taustaääniä.

 • Pois päältä: Taustaäänet voidaan kytkeä pois päältä.

 • 20 dB: Taustaäänet ovat vähintään 20 desibeliä hiljaisempia kuin äänimaiseman etualan puhesisältö, poikkeuksena satunnaiset äänet, jotka kestävät vain yksi tai kaksi sekuntia.

  Huomautus: "Desibelin" määritelmän mukaan taustaääni, joka täyttää tämän vaatimuksen, on noin neljä kertaa hiljaisempi kuin äänimaiseman etualan puhesisältö.

1.4.8 Visuaalinen esitystapa: Tekstilohkojen visuaaliselle esitystavalle on saatavilla mekanismi seuraaviin käyttötarkoituksiin: (Taso AAA)

 1. Käyttäjä voi valita edustan ja taustan värit.

 2. Leveys ei ole enemmän kuin 80 merkkiä tai kuvaketta (40, jos CJK)

 3. Tekstiä ei ole tasattu (tasattu vasempaan ja oikeaan marginaaliin).

 4. Riviväli on vähintään puolitoista riviä kappaleiden sisällä, ja kappaleiden väli on vähintään 1,5 kertaa suurempi kuin riviväli.

 5. Tekstin kokoa voidaan muuttaa ilman avustavaa teknologiaa 200 prosenttiin asti tavalla, joka ei edellytä käyttäjää vierittämään tekstiä vaakasuunnassa rivin lukemiseksi kokoruudun ikkunassa.

1.4.9 Tekstiä esittävät kuvat (ei poikkeusta): Tekstiä esittäviä kuvia käytetään yksinomaan koristeena, tai kun tietty tekstin esitystapa on keskeistä informaation välittymisen kannalta. (Taso AAA)

Huomautus: Logotyypit (teksti, joka on osa logoa tai brändin nimeä) tulkitaan keskeisiksi.

Periaate 2: Hallittava - käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia.

Ohje 2.1 Saatavissa näppäimistöltä: Toteuta kaikki toiminnallisuus siten, että se on käytettävissä näppäimistöltä.

2.1.1 Näppäimistö: Kaikki sisällön toiminnallisuus on hallittavissa näppäimistöliittymän välityksellä ilman, että yksittäisiä näppäinpainalluksia tarvitsee erityisesti ajoittaa, paitsi kun alla oleva toiminnallisuus vaatii syötettä, joka riippuu käyttäjän liikkeiden polusta eikä vain päätepisteistä. (Taso A)

Huomautus 1: Tämä poikkeus liittyy sovelluksen toimintoon, ei syötetekniikkaan. Esimerkiksi käytettäessä käsinkirjoitettua tekstiä syötteenä, syötetekniikka (käsiala) vaatii polusta riippuvaa syötettä, kun taas sovelluksen toiminnallisuus (tekstin syöttö) ei sitä vaadi.

Huomautus 2: Tämä ei kiellä, eikä tämän pitäisi lannistaa käyttämästä näppäimistön lisäksi hiireen perustuvaa syötettä tai muita syötemenetelmiä.

2.1.2 Ei näppäimistöä -ansa: Jos näppäimistön fokus voidaan siirtää sivun komponentille näppäimistörajapintaa käyttämällä, niin fokus voidaan siirtää myös pois kyseisestä komponentista pelkästään näppäimistöä käyttämällä, ja mikäli tämä vaatii enemmän kuin muokkaamattomia nuoli- tai tab-näppäimiä tai muita standardinmukaisia poistumismenetelmiä, käyttäjää ohjeistetaan menetelmästä, jolla fokus voidaan siirtää pois. (Taso A)

Huomautus: Koska mikä tahansa sisältö, joka ei täytä tätä onnistumiskriteeriä, voi haitata käyttäjän mahdollisuuksia käyttää koko sivua, täytyy kaiken verkkosivun sisällön (riippumatta siitä käytetäänkö sitä täyttämään muita onnistumiskriteereitä tai ei) täyttää tämä onnistumiskriteeri. Katso Noudattamisvaatimus 5: Häiriöttömyys.

2.1.4 Näppäimistö (ei poikkeuksia): Kaikki sisällön toiminnallisuus on operoitavissa näppäimistöliittymän välityksellä ilman vaatimusta yksittäisten näppäinpainallusten erityisestä ajoittamisesta. (Taso AAA)

Ohje 2.2 Tarpeeksi aikaa: Anna käyttäjille tarpeeksi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.

2.2.1 Säädettävä ajoitus: Jokaisen sisällön asettamalle aikarajalle ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa: (Taso A)

 • Kytke pois päältä: Käyttäjän sallitaan kytkeä aikaraja pois päältä ennen sen kohtaamista; tai

 • Säädä: Käyttäjän sallitaan säätää aikarajaa ennen sen kohtaamista laajalla asteikolla, joka on vähintään kymmenen kertaa oletusasetuksen pituus; tai

 • Jatka: Käyttäjää varoitetaan ennen ajan loppumista, annetaan vähintään 20 sekuntia aikaa aikarajan jatkamiseen yksinkertaisen toiminnon avulla (esimerkiksi, "paina välilyöntiä") ja käyttäjän sallitaan jatkaa aikarajaa vähintään kymmenen kertaa; tai

 • Reaaliaikainen poikkeus: Aikaraja vaaditaan reaaliaikaisen tapahtuman osana (esimerkiksi huutokaupan), ja vaihtoehto aikarajalle ei ole mahdollinen; tai

 • Keskeinen poikkeus: Aikaraja on keskeinen, ja sen laajentaminen pilaisi aktiviteetin; tai

 • 20 tunnin poikkeus: Aikaraja on yli 20 tuntia.

Huomautus: Tämä onnistumiskriteeri auttaa varmistamaan, että käyttäjät voivat saattaa tehtävät valmiiksi ilman odottamattomia aikarajasta seuraavia muutoksia sisällössä tai kontekstissa. Tätä onnistumiskriteeriä tulisi tarkastella yhdessä onnistumiskriteerin 3.2.1 kanssa, joka rajoittaa sisällön tai kontekstin muutoksia käyttäjän toimenpiteiden seurauksena.

2.2.2 Keskeytä, pysäytä, piilota: Kaikki seuraavat pitävät paikkansa vilkkumiselle, vierittämiselle tai automaattiseesti päivittyvälle informaatiolle: (Taso A)

 • Liikkuminen, vilkkuminen, vieriminen: Jokaiselle liikkuvalle, vilkkuvalle tai vierivälle informaatiolle, joka (1) käynnistyy automaattisesti, (2) kestää yli viisi sekuntia ja (3) esitetään rinnakkain muun sisällön kanssa, on olemassa mekanismi, jonka avulla käyttäjä voi keskeyttää, pysäyttää tai piilottaa sen, paitsi silloin kun liikkuminen, vilkkuminen tai vierittäminen on osa aktiviteettiä, jossa se on keskeistä; ja

 • Automaattisesti päivittyvä: Kaikelle automaattisesti päivittyvälle informaatiolle, joka (1) käynnistyy automaattisesti ja (2) esitetään rinnakkain muun sisällön kanssa, on olemassa mekanismi, jonka avulla käyttäjä voi keskeyttää, pysäyttää tai piilottaa sen tai hallita sen päivitystiheyttä, paitsi silloin kun automaattinen päivittyminen on osa aktiviteettiä, jossa se on keskeistä.

Huomautus 1: Saadaksesi vaatimukset liittyen välkkyvään tai välähtelevään sisältöön, tutustu ohjeeseen ohje 2.3.

Huomautus 2: Koska mikä tahansa sisältö, joka ei täytä tätä onnistumiskriteeriä, voi haitata käyttäjän mahdollisuuksia käyttää koko sivua, täytyy kaiken verkkosivun sisällön (riippumatta siitä käytetäänkö sitä täyttämään muita onnistumiskriteereitä tai) täyttää tämä onnistumiskriteeri. Katso noudattamisvaatimus 5: Häiriöttömyys.

Huomautus 3: Sisältöä, jota päivitetään ajoittain ohjelmiston toimesta tai joka streamataan asiakassovellukselle, ei vaadita säilyttämään tai esittämään informaatiota, joka on luotu tai vastaanotettu tauon ja esityksen jatkamisen välissä, koska tämä saattaisi olla teknisesti mahdotonta ja monessa tilanteessa harhaanjohtavaa.

Huomautus 4: Animaatiota, joka esiintyy osana esilatausvaihetta tai vastaavaa, voidaan pitää keskeisenä, jos vuorovaikutusta ei voi tapahtua kyseisen vaiheen aikana millekään käyttäjälle ja jos toiminnon etenemisen esittämisen poisjättäminen saattaisi hämätä käyttäjiä tai saada heidät ajattelemaan, että sisältö on jämähtänyt tai vioittunut.

2.2.3 Ei ajoitusta: Ajoitus ei ole keskeinen osa sisällön esittämää tapahtumaa tai aktiviteettiä, paitsi epäinteraktiivisen synronoidun median ja reaaliaikaisten tapahtumien tilanteessa. (Taso AAA)

2.2.4 Keskeytykset: Käyttäjä voi lykätä tai estää keskeytykset, paitsi hätätapauksiin liittyvät. (Taso AAA)

2.2.5 Uudelleenautentikointi: Kun autentikoitu sessio menee umpeen, käyttäjä voi dataa menettämättä jatkaa aktiviteettiä uudelleenautentikoitumisen jälkeen. (Taso AAA)

Ohje 2.3 Kohtaukset: Älä suunnittele sisältöä tavalla, jonka tiedetään aiheuttavan kohtauksia.

2.3.1 Kolme välähdystä tai alle -raja-arvo: Verkkosivut eivät sisällä mitään, joka milloinkaan välähtäisi enemmän kuin kolme kertaa sekunnissa, tai välähdys on alle yleisen välähdyksen ja punaisen välähdyksen raja-arvojen. (Taso A)

Huomautus: Koska mikä tahansa sisältö, joka ei täytä tätä onnistumiskriteeriä, voi haitata käyttäjän mahdollisuuksia käyttää koko sivua, täytyy kaiken verkkosivun sisällön (riippumatta siitä käytetäänkö sitä täyttämään muita onnistumiskriteereitä tai ei) täyttää tämä onnistumiskriteeri. Katso noudattamisvaatimus 5: Häiriöttömyys.

2.3.2 Kolme välähdystä: Verkkosivut eivät sisällä mitään, joka milloinkaan välähtäisi useammin kuin kolme kertaa sekunnissa. (Taso AAA)

Ohje 2.4 Navigoitava: Tarjoa käyttäjille tapoja navigoida, etsiä sisältöä ja määrittää sijaintinsa.

Periaate 3: Ymmärrettävä - informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävää.

Ohje 3.1 Luettava: Tee tekstisisällöstä luettavaa ja ymmärrettävää.

3.1.1 Sivun kieli: Jokaisen verkkosivun oletusarvoinen luonnollinen kieli voidaan ohjelmallisesti selvittää. (Taso A)

3.1.2 Osien kieli: Sisällön jokaisen kohdan tai lauseen luonnollinen kieli voidaan ohjelmallisesti selvittää, paitsi seuraavien osalta: erisnimet, tekniset termit, epämääräisen kielen sanat sekä sanat tai lauseet, joista on tullut murteellinen osa sitä välittömästi ympäröivää tekstiä. (Taso AA)

3.1.3 Epätavalliset sanat: Tarjotaan mekanismi tunnistamaan tietyt sanojen tai lauseiden määritelmät, joita käytetään poikkeavalla tai rajoitetulla tavalla, mukaan lukien idiomit ja jargoni. (Taso AAA)

3.1.4 Lyhenteet: Tarjolla on mekanismi tunnistamaan lyhenteiden laajennettu muoto tai merkitys. (Taso AAA)

3.1.5 Lukemisen taso: Kun teksti edellyttää erisnimien ja otsikoiden poistamisen jälkeen lukemisen tasoa, joka ylittää 2. perusasteen opetuksen vaatimukset, tarjolla on täydentävää sisältöä tai versio, joka ei vaadi 2. perusasteen opetuksen tasoa edistyneempää lukutaitoa. (Taso AAA)

3.1.6 Ääntäminen: On saatavilla mekanismi tunnistamaan sanojen ääntäminen silloin, kun sanojen merkitys kontekstissaan on epäselvä ellei ääntämistä tunneta. (Taso AAA)

Ohje 3.2 Ennakoitava: Tee verkkosivuista sellaisia, että niiden ilmiasu ja toiminta ovat ennakoitavissa.

3.2.1 Fokusointi: Kun mikä tahansa komponentti saa fokuksen, se ei aiheuta kontekstin muutosta. (Taso A)

3.2.2 Syöte: Minkään käyttöliittymäkomponentin asetuksen muuttaminen ei automaattisesti aiheuta kontekstin muutosta, ellei käyttäjää ole ohjeistettu tällaisesta toiminnosta ennen komponentin käyttöä.

3.2.3 Johdonmukainen navigointi: Verkkosivujen joukon useilla verkkosivuilla toistuvat navigointimekanismit esiintyvät aina samassa suhteellisessa järjestyksessä, ellei käyttäjä toisin valitse. (Taso AA)

3.2.4 Johdonmukainen identifiointi: Komponentit, joilla on sama toiminnallisuus joukossa verkkosivuja, identifioidaan johdonmukaisesti. (Taso AA)

3.2.5 Muutos pyydettäessä: Kontekstin muutokset käynnistyvät ainoastaan käyttäjän pyynnöstä tai tarjolla on mekanismi kytkemään tämän tyyppiset muutokset pois päältä. (Taso AAA)

Ohje 3.3 Avustettu syöte: Auta käyttäjiä välttämään ja korjaamaan virheitä.

3.3.1 Virheen tunnistaminen: Jos syötevirhe tunnistetaan automaattisesti, virheellinen kohta identifioidaan ja virhe kuvataan käyttäjälle tekstimuotoisena. (Taso A)

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet: Kun sisältö vaatii käyttäjän syötettä, tarjotaan nimilappuja tai ohjeita. (Taso A)

3.3.3 Virheen korjausehdotus: Jos syötevirhe havaitaan automaattisesti ja tiedossa on korjausehdotuksia, ehdotukset esitetään käyttäjälle, paitsi jos tämä vaarantaisi sisällön tietoturvan tai merkityksen. (Taso AA)

3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (lakiin perustuva, taloudellinen, data): Verkkosivuille, joista seuraa käyttäjälle lakiin perustuvia sitoumuksia tai taloudellisia transaktioita, jotka muokkaavat tai poistavat käyttäjän hallinnoimaa dataa tietovarastossa tai jotka lähettävät käyttäjän testivastauksia, ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa: (Taso AA)

 1. Peruttava: Lähetykset ovat peruttavissa.

 2. Testattu: Käyttäjän syöttämä data testataan syötevirheiden varalta ja käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus virheiden korjaamiseen.

 3. Vahvistettu: Tarjolla on mekanismi tarkistamaan, vahvistamaan ja korjaamaan informaatiota ennen lähetyksen viimeistelyä.

3.3.5 Ohjeet: Kontekstisensitiivisiä ohjeita on saatavilla. (Taso AAA)

3.3.6. Virheiden ennaltaehkäisy (kaikki): Verkkosivuille, jotka vaativat, että käyttäjä lähettää informaatiota, ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa: (Taso AAA)

 1. Peruttava: Lähetykset ovat peruttavissa.

 2. Testattu: Käyttäjän toimittama data testataan syötevirheiden varalta ja käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus virheiden korjaamiseen.

 3. Vahvistettu: Tarjolla on mekanismi tarkistamaan, vahvistamaan ja korjaamaan informaatiota ennen lähetyksen viimeistelyä.

Periaate 4: Lujatekoinen - sisällön pitää olla riittävän robustia, jotta se voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia mukaan lukien avustavat teknologiat.

Ohje 4.1 Yhteensopiva: Maksimoi yhteensopivuus nykyisten ja tulevien asiakasohjelmien kanssa mukaan lukien avustavat teknologiat.

4.1.1 Jäsentäminen: Kun sisältö on toteutettu merkkauskieliä käyttämällä, elementeillä on täydelliset alku- ja lopputagit, elementit on järjestetty sisäkkäin määritystensä mukaan, samaa attribuuttia ei ole annettu elementeille moneen kertaan ja kaikki id-nimet ovat yksiköllisiä paitsi tilanteissa, joissa määritykset sallivat tämänkaltaiset ominaisuudet. (Taso A)

Huomautus: Alku- ja lopputagit, joiden muotoilusta puuttuu jokin kriittinen merkki, kuten päättävä suurempi kuin -merkki tai sopiva lainausmerkki attribuutin arvosta, eivät ole täydellisiä.

4.1.2 Nimi, rooli, arvo: Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien (mukaan lukien lomake-elementit ja skriptien tuottamat komponentit) nimi ja rooli voidaan ohjelmallisesti selvittää; tilat, ominaisuudet ja arvot, jotka käyttäjä voi asettaa, voidaan asettaa ohjelmallisesti; ja tieto muutoksista näissä on saatavilla asiakasohjelmille, mukaan lukien avustavat teknologiat. (Taso A)

Huomautus: Tämä onnistumisen kriteeri on ensisijaisesti tarkoitettu Web-kehittäjille, jotka toteuttavat tai skriptaavat itse käyttöliittymäkomponentteja. Esimerkiksi standardit HTML-elementit täyttävät jo tämän onnistumiskriteerin, kun niitä käytetään spesifikaation mukaisesti.

Ohjeiden noudattaminen

Tämä osio on normatiivinen.

Tämä osio luettelee WCAG 2.0:n noudattamisen vaatimukset. Se tarjoaa myös informaatiota kuinka ilmoittaa väitteistä ohjeiden noudattamisesta, mikä on optionaalista. Lopuksi se kuvaa mitä saavutettavuudeltaan tuettu tarkoittaa, koska noudattaminen voi nojautua ainoastaan saavutettavuudeltaan tuettuihin teknologioiden käyttötapoihin. Resurssi Understanding Conformance sisältää lisätietoja käsitteestä saavutettavuudeltaan tuettu.

Noudattamisen vaatimukset

Jotta verkkosivu noudattaisi WCAG 2.0:aa, tulee kaikkien seuraavien noudattamisen vaatimusten täyttyä:

1. Noudattamisen taso: Yksi seuraavista noudattamisen tasoista täyttyy kokonaisuudessaan.

 • A-taso: A-tasoa noudattava (noudattamisen minimitaso) verkkosivu täyttää kaikki A-tason onnistumiskriteerit, tai ohjeita noudattava vaihtoehtoinen versio on saatavilla.

 • AA-taso: AA-tasoa noudattava verkkosivu täyttää kaikki A-tason ja AA-tason onnistumiskriteerit, tai AA-tasoa noudattava vaihtoehtoinen versio on saatavilla.

 • AAA-taso: AAA-tasoa noudattava verkkosivu täyttää kaikki A-tason, AA-tason ja AAA-tason onnistumiskriteerit, tai AAA-tasoa noudattava vaihtoehtoinen versio on saatavilla.

Huomautus 1: Huolimatta siitä, että noudattaminen voidaan saavuttaa vain ilmoitetuilla tasoilla, sisällöntuottajia kannustetaan raportoimaan (noudattamisen väitteissään) mahdollisesti saavutettua noudattamisen tasoa edistyneempi kehitystyö.

Huomatuus 2: Ei ole suositeltavaa vaatia AAA-tason noudattamista kokonaisten verkkosivustojen yleisenä käytäntönä, koska joidenkin sisältöjen osalta ei ole mahdollista täyttää kaikkia AAA-tason onnistumiskriteereitä.

2. Kokonaiset sivut: Noudattaminen (ja noudattamisen tasot) koskee vain kokonaisia verkkosivuja, eikä se voi toteutua, jos jotakin osaa verkkosivusta ei huomioida.

Huomautus 1: Noudattamisen selvittämisen näkökulmasta sivun osien vaihtoehtoiset sisällöt tulkitaan osaksi sivua, kun vaihtoehdot voidaan hankkia suoraan sivulta, kuten esimerkiksi pitkä kuvausteksti tai videon vaihtoehtoinen esitystapa.

Huomautus 2: Verkkosivujen sisällöntuottajat, jotka eivät voi noudattaa ohjeita johtuen sisällöstä, joka ei ole sisällöntuottajien hallinnassa, voivat harkita lausumaa osittaisesta noudattamisesta (ks. Statement of Partial Conformance).

3. Kokonaiset prosessit: Kun verkkosivu on osa sarjaa verkkosivuja, jotka esittävät prosessia (jono askelia, jotka täytyy käydä läpi aktiviteetin suorittamiseksi), kaikki prosessiin kuuluvat verkkosivut noudattavat vähintään määriteltyä ohjeiden noudattamisen tasoa. (Ohjeiden noudattaminen ei ole mahdollista tietyllä tasolla, jos jokin prosessin sivu ei noudata vähintään kyseistä tasoa.)

Esimerkki: Verkkokaupalla on sarja verkkosivuja, joita käytetään tuotteiden valitsemiseen ja ostamiseen. Sarjan kaikki sivut prosessin alusta loppuun (checkout) noudattavat ohjeita jotta prosessin yksittäinen sivu noudattaisi ohjeita.

4. Vain saavutettavuudeltaan tuettuja tapoja käyttää teknologioita: Onnistumiskriteerien täyttämisessä nojaudutaan vain saavutettavuudeltaan tuettuihin tapoihin käyttää teknologioita. Kaikki informaatio tai toiminnallisuudet, jotka tarjotaan tavalla, joka ei ole saavutettavuudeltaan tuettu, ovat myös saatavilla tavalla, joka on saavutettavuudeltaan tuettu. (Katso Understanding accessibility support.)

5. Häiriöttömyys: Jos teknologioita käytetään tavalla, jotka eivät ole saavutettavuudeltaan tuettuja tai jos niitä käytetään tavalla, joka ei noudata ohjeita, niin ne eivät estä käyttäjiä saavuttamasta muuta osaa sivusta. Tämän lisäksi verkkosivu kokonaisuudessaan täyttää ohjeiden noudattamisen vaatimukset myös kaikissa seuraavissa tilanteissa:

 1. kun teknologia, johon ei nojauduta, kytketään asiakassovelluksessa päälle,

 2. kun teknologia, johon ei nojauduta, kytketään asiakassovelluksessa pois päältä, ja

 3. kun teknologiaa, johon ei nojauduta, ei tueta asiakassovelluksessa

Tämän lisäksi seuraavat onnistumiskriteerit pätevät kaikkeen sivun sisältöön, mukaan lukien sisältö, johon ei muutoin nojauduta ohjeiden noudattamiseksi, koska noudattamatta jättäminen saattaisi häiritä sivun käyttöä:

 • 1.4.2 - Ääniohjaus,

 • 2.1.2 - Ei näppäimistöä -ansa,

 • 2.3.1 - Kolme välähdystä tai alle -raja-arvo ja

 • 2.2.2 - Keskeytä, pysäytä, piilota.

Huomautus: Jos sivu ei voi noudattaa ohjeita (esimerkiksi ohjeiden noudattamisen testisivu tai esimerkkisivu), sitä ei voida sisällyttää noudatettavien sivujen joukkoon ohjeiden noudattamisesta kertovassa väitteessä.

Saadaksesi lisätietoja, mukaan lukien esimerkkejä, katso Understanding Conformance Requirements.

Ohjeiden noudattamisesta kertovat väitteet (valinnainen)

Ohjeiden noudattaminen on määritelty vain verkkosivuille. Ohjeiden noudattamisesta kertova väite voidaan kuitenkin ulottaa käsittämään yksi sivu, kokoelma sivuja tai useita toisiinsa liittyviä verkkosivuja.

Noudattamisesta kertovan väitteen pakolliset osat

Noudattamisesta kertovia väitteitä ei vaadita. Sisällöntuottajat voivat noudattaa WCAG 2.0:aa tekemättä väitettä. Jos ohjeiden noudattamisesta kertova väite kuitenkin tehdään, pitää väitteen sisältää seuraava informaatio:

 1. Väitteen päivämäärä

 2. Ohjeiden otsikko, versio ja URI "Web Content Accessibility Guidelines 2.0 osoitteessa http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/"

 3. Ohjeiden noudattamisen taso: (Taso A, AA tai AAA)

 4. Tiivis kuvaus verkkosivuista, joista väite on tehty, kuten URI-lista, sekä tieto siitä sisällytetäänkö alidomainit väitteeseen.

  Huomautus 1: Verkkosivut voidaan kuvata listana tai ilmauksella, joka kuvaa kaikki väitteeseen kuuluvat URIt.

  Huomautus 2: Verkkopohjaisilla tuotteilla, joilla ei ole URIa ennen asentamista asiakkaan verkkosivulle, voi olla lause, jonka mukaan tuote noudattaisi ohjeita asennettuna.

 5. Lista verkkosisällön teknologioista, joihin nojaudutaan.

Huomautus: Jos ohjeiden noudattamisesta kertovaa logoa käytetään, se muodostaisi väitteen jota pitäisi täydentää edellä luetelluilla ohjeiden noudattamisesta kertovan väitteen pakollisilla osilla.

Noudattamisesta kertovan väitteen valinnaiset osat

Edellä kuvattujen ohjeiden noudattamisesta kertovien väitteiden pakollisten osien lisäksi harkitse käyttäjiä auttavan lisätiedon tarjoamista. Suositeltava lisäinformaatio sisältää:

 • Lista onnistumiskriteereitä, jotka ylittävät väitetyn ohjeiden noudattamisen tason. Tämä informaatio tulisi toimittaa käyttäjille käyttökelpoisessa muodossa, mieluiten koneellisesti luettavana metadatana.

 • Lista spesifejä teknologioita, joita "käytetään, mutta joihin ei nojauduta".

 • Lista asiakasohjelmia, mukaan lukien avustavat teknologiat, joita on käytetty sisällön testaamiseen.

 • Informaatiota muista lisätoimista, jotka on onnistumiskriteerien lisäksi tehty saavutettavuuden parantamiseksi.

 • Koneellisesti luettavissa oleva metadata-versio luettelosta tiettyjä teknologioita, joihin nojaudutaan.

 • Koneellisesti luettavissa oleva metadata-versio ohjeiden noudattamisesta kertovasta väitteestä.

Huomautus 1: Katso Understanding Conformance Claims saadaksesi lisätietoa ja esimerkkejä ohjeiden noudattamisesta kertovista väitteistä.

Huomautus 2: Katso Understanding Metadata saadaksesi lisätietoja metadatan käytöstä ohjeiden noudattamisesta kertovissa väitteissä.

Osittaisesta noudattamisesta kertova lausuma - kolmannen osapuolen sisältö

Verkkosivut luodaan toisinaan siten, että niihin liitetään myöhemmin lisää sisältöä. Esimerkkeinä voidaan mainita sähköpostiohjelma, blogi tai artikkeli, joka tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden lisätä kommentteja sekä sovellukset, jotka tukevat käyttäjien tuottamaa sisältöä. Toisenlainen sivuesimerkki voisi olla portaali tai uutissivusto, joka sisältää koostettua sisältöä, joka on peräisin useilta toimittajilta tai sivustot, jotka ajan kuluessa automaattisesti lisäävät sisältöä muista lähteistä, kuten esimerkiksi dynaamisesti lisättyjä mainoksia.

Näissä tapauksissa ei ole mahdollista kirjoitusaikana tietää mitä hallinnoimatonta sisältöä sivuilla tulee olemaan. On tärkeää huomata, että hallinnoimaton sisältö voi vaikuttaa myös hallinnoidun sisällön saavutettavuuteen. Tarjolla on kaksi vaihtoehtoa:

 1. Ohjeiden noudattamisen selvittäminen voidaan tehdä parhaan tiedon mukaan. Jos tämäntyyppistä sivua seurataan ja korjataan (ohjeita noudattamaton sisältö poistetaan tai saatetaan ohjeita noudattavaan muotoon) kahden arkipäivän kuluessa, niin ohjeiden noudattamisesta kertova väite voidaan tehdä, koska sisältö noudattaa ohjeita pois lukien ulkoisesti tuotetun sisällön virheet, jotka korjataan tai poistetaan havaittaessa. Ohjeiden noudattamisesta kertovaa väitettä ei voida tehdä, ellei ole mahdollista seurata tai korjata sisältöä, joka ei noudata ohjeita;

  TAI

 2. "Lausunto ohjeiden osittaisesta noudattamisesta" voidaan tehdä, jos sivu ei noudata ohjeita, mutta noudattaisi, jos tietyt osat poistettaisiin. Tällaisen väitteen muoto olisi: "Tämä sivu ei noudata, mutta noudattaisi WCAG 2.0:aa tasolla X, jos seuraavat osat hallinnoimattomasta sisällöstä poistettaisiin." Tämän lisäksi myös seuraavat pitäisivät paikkansa hallinnoimattomalle sisällölle, joka kuvataan ohjeiden osittaisen noudattamisen lausunnossa:

  1. Se ei ole sisältöä, joka on sisällöntuottajan hallinnassa.

  2. Se on kuvattu tavalla, jonka käyttäjät voivat tunnistaa (niitä ei voi esimerkiksi kuvata sanoin "kaikki osat, jotka eivät ole hallinnassamme", ellei niitä ole selvästi merkitty siten).

Osittaisesta noudattamisesta kertova lausuma - kieli

"Lausuma osittaisesta noudattamisesta kielen takia" voidaan tehdä, kun sivu ei noudata ohjeita, mutta noudattaisi, jos saavutettavuustuki löytyisi kaikille sivulla käytetyille kielille. Tuon lausuman muoto olisi: "Tämä sivu ei noudata, mutta noudattaisi WCAG 2.0:aa tasolla X, jos saavutettavuustuki löytyisi seuraaville kielille:"

Liite A: Sanasto

Tämä osio on normatiivinen.

@@Suomentajan tilapäinen huomautus: Alla oleva sanasto on työversiossa järjestetty englanninkielisen termistön mukaan aakkosjärjestykseen. Sanasto järjestetään suomenkielisen termistön mukaan sitten, kun käännös on vahvistettu.@@

lyhenne (abbreviation)

sanan, lauseen tai nimen lyhennetty muoto tai nimi silloin, kun lyhenteestä ei ole tullut kielen osa

Huomautus 1: Tämä sisältää alkukirjainlyhenteet ja akronyymit missä:

 1. alkukirjainlyhenteet ovat nimien tai lauseiden lyhennettyjä muotoja, jotka on tehty sanojen tai äänteiden alkukirjaimista kyseisessä nimessä tai lauseessa

  Huomautus 1: Ei määritelty kaikille kielille.

  Esimerkki 1: SNCF on ranskankielinen alkukirjainlyhenne, joka sisältää alkukirjaimet lauseesta Société Nationale des Chemins de Fer, Ranskan valtionrautatie.

  Esimerkki 2: ESP on alkukirjainlyhenne englanninkielisestä käsitteestä extrasensory perception.

 2. akronyymit ovat lyhennettyjä muotoja, jotka on muodostettu muiden sanojen alkukirjaimista tai osista (nimessä tai lauseessa), jotka voidaan ääntää sanoina

  Esimerkki: NOAA on akronyymi, joka on muodostettu sanojen National Oceanic and Atmospheric Administration in the United States alkukirjaimista.

Huomautus 2: Jotkut liikeyritykset ovat omaksuneet nimekseen termin, joka on alkujaan ollut alkukirjainlyhenne. Tällaisissa tilanteissa yrityksen nimen muodostavat ko. kirjaimet (esimerkiksi Ecma) eikä sanaa enää pidetä lyhenteenä.

saavutettavuudeltaan tuettu (accessibility supported)

käyttäjien avustavien teknologioiden tukema sekä selainten ja muiden asiakassovellusten saavutettavuusominaisuudet

Jotta verkkosisällön teknologian (tai ominaisuuden) käyttäminen täyttäisi saavutettavuudeltaan tuetun verkkosisältöteknologian vaatimukset, kohtien 1 ja 2 pitää täyttyä:

 1. Käyttäjän avustavan teknologian (AT) pitää tukea tapaa, jolla verkkosisällön teknologiaa käytetään. Tämä tarkoittaa, että tapa jolla teknologiaa on käytetty, on testattu yhteensopivaksi käyttäjien avustavan teknologian kanssa luonnollisen kielen sisällöillä,

  JA

 2. Verkkosisällön teknologialle pitää olla käyttäjien saatavissa olevia asiakasohjelmia. Tämä tarkoittaa, että ainakin yksi seuraavasta neljästä lausumasta pitää paikkansa:

  1. Teknologiaa tuetaan laajalti saatavissa olevissa asiakasohjelmissa, jotka ovat myös saavutettavuudeltaan tuettuja (kuten HTML ja CSS);

   TAI

  2. Teknologiaa tuetaan laajalti saatavissa olevassa plugin-in -laajennuksessa, joka on myös saavutettavuudeltaan tuettu;

   TAI

  3. Sisältö on saatavissa suljetussa ympäristössä kuten yliopiston tai liikeyrityksen verkossa, missä teknologian vaatima ja organisaation käyttämä asiakassovellus on myös saavutettavuudeltaan tuettu;

   TAI

  4. Teknologiaa tukevat asiakassovellukset ovat saavutettavuudeltaan tuettuja ja ovat ladattavissa tai ostettavissa tavalla, joka:

   • ei maksa henkilölle, jolla on vamma tai haitta, enempää henkilölle ilman vammaa tai haittaa ja

   • ovat yhtä helppoja löytää ja hankkia henkilölle, jolla on vamma tai haitta, kuin henkilölle ilman vammaa tai haittaa.

Huomautus 1: WCAG-työryhmä tai W3C eivät määrittele mitä tai kuinka paljon avustavien teknologioiden tukea tietyn verkkoteknologian käytölle täytyy olla, jotta se voitaisiin luokitella saavutettavuudeltaan tuetuksi. (Katso Level of Assistive Technology Support Needed for "Accessibility Support".)

Huomautus 2: Verkkoteknologioita voidaan käyttää tavoilla, jotka eivät ole saavutettavuudeltaan tuettuja, kunhan niiden käyttöön ei nojauduta ja sivu kokonaisuudessaan täyttää noudattamisen vaatimukset, mukaan lukien Noudattamisen vaatimus 4: Vain saavutettavuudeltaan tuettuja tapoja käyttää teknologioita ja Noudattamisen vaatimus 5: Häiriöttömyys.

Huomautus 3: Kun verkkoteknologiaa käytetään tavalla, joka on "saavutettavuudeltaan tuettu", se ei tarkoita, että koko teknologia tai kaikki teknologian käyttötavat olisivat sitä. Useimmista teknologioista, mukaan lukien HTML, puuttuu tuki ainakin yhdelle piirteelle tai käyttötavalle. Sivut noudattavat WCAGia vain jos teknologian käyttötapoihin, jotka ovat saavutettavuudeltaan tuettuja, voidaan nojautua WCAG-vaatimusten täyttämiseksi.

Huomautus 4: Viitattaessa verkkosisällön teknologioihin, joista on saatavilla useita versioita, tuetut versiot tulisi määritellä.

Huomautus 5: Eräs tapa, jolla sisällöntuottajat voivat tunnistaa saavutettavuudeltaan tuettuja teknologian käyttötapoja, on tutustua dokumentoituihin saavutettavuudeltaan tuettuihin käyttötapoihin. (Katso Understanding Accessibility-Supported Web Technology Uses.) Sisällöntuottajat, yritykset, teknologiatoimittajat ja muut voivat dokumentoida saavutettavuudeltaan tuettuja tapoja käyttää verkkoteknologioita. Kaikkien teknologioiden käyttötapojen dokumentaatiossa tulisi kuitenkin täyttää edellä kuvattu saavutettavuudeltaan tuetun teknologian määritelmä.

vaihtoehto aikasidonnaiselle medialle (alternative for time-based media)

dokumentti, joka sisältää asianmukaisesti järjestettyjä tekstikuvauksia aikasidonnaisesta visuaalisesta ja auditiivisestä informaatiosta sekä tarjoaa tavan saavuttaa mikä tahansa aikasidonnaisen vuorovaikutuksen tulos

Huomautus: Näytönkaappausvideo, joka on tehty synkronoiduksi mediasisällöksi, täyttäisi tämän määritelmän ainoastaan mikäli se korjattaisiin tarkasti esittämään lopullinen synkronisoitu media editoinnin jälkeen.

epäselvä käyttäjille ylipäänsä (ambiguous to users in general)

merkitystä ei voida selvittää linkistä ja kaikesta käyttäjälle yhdessä linkin kanssa esitetystä informaatiosta verkkosivulla (eli lukijat ilman vammaa tai haittaa eivät tietäisi mitä linkki tekisi ennen kuin he aktivoisivat sen)

Esimerkki: Sana guava seuraavassa lauseessa on linkki: "Guava on eräs merkittävimmistä vientituotteistamme". Linkki voisi johtaa guavan määritelmään, taulukkoon, joka luettelee viedyn guavan määrän tai valokuvaan, joka esittää ihmisiä viljelemässä guavaa. Kunnes linkki olisi aktivoitu, olisivat kaikki lukijat epävarmoja asiasta ja henkilö jolla on jokin vamma tai haitta ei olisi tässä yhtään muita epäedullisemmassa asemassa.

ASCII-taide (ASCII art)

kuva joka on luotu asettelemalla merkkejä tai kuvakkeita (tyypillisesti 95 ASCIIn määrittelemää tulostettavaa merkkiä käyttäen)

avustava teknologia (assistive technology, kuten käytetty tässä dokumentissa)

laitteisto ja/tai ohjelmisto. joka toimii asiakassovelluksena tai yhdessä yleisesti käytetyn asiakassovelluksen kanssa tarjotakseen toiminnallisuutta, joka täyttää sellaisten käyttäjien, joilla on jokin vamma tai haitta, vaatimukset, jotka ylittävät yleisesti käytettyjen asiakassovellusten ominaisuudet

Huomautus 1: Avustajateknologian tarjoama toiminnallisuus käsittää vaihtoehtoiset esitystavat (esim. syntetisoitu puhe tai suurennettu sisältö), vaihtoehtoiset syötemenetelmät (esim. ääni), ylimääräiset navigointi- tai suunnistusmekanismit sekä sisällön muunnokset (esim. jotta taulukot olisivat paremmin saavutettavia).

Huomautus 2: Avustajateknologiat välittävät usein dataa ja viestivät yleisesti käytettyjen asiakassovellusten kanssa käyttämällä ja monitoroimalla ohjelmointirajapintoja (API).

Huomautus 3: Laajasti käytettyjen asiakassovellusten ja avustavien teknologioiden välinen rajanveto ei ole absoluuttinen. Useat laajasti käytetyt asiakassovellukset tarjoavat joitakin ominaisuuksia, jotka avustavat henkilöitä, joilla on vamma tai haitta. Periaatteellinen ero on se, että laajasti käytetyt asiakassovellukset on tyypillisesti suunnattu laajalle ja monipuoliselle yleisölle, joka yleensä käsittää henkilöitä vammojen ja haittojen kanssa tai ilman. Avustajateknologiat on suunnattu tarkemmin rajatulle käyttäjäjoukolle, joilla on tiettyjä vammoja tai haittoja. Avustajateknologian tarjoama apu on usein spesifimpää ja täyttää kohderyhmänsä tarpeet asianmukaisella tavalla. Yleisesti käytetty asiakassovellus voi tarjota tärkeää toiminnallisuutta avustaville teknologioille, kuten verkkosisällön lukeminen ohjelmakomponenteista tai datan jäsentäminen tunnistettaviksi kokonaisuuksiksi.

Esimerkki: Avustajateknologiat, jotka ovat tärkeitä tämän dokumentin asiayhteydessä, sisältävät seuraavat:

 • ruudunsuurentajat ja muut lukemista visuaalisesti avustavat, joita käyttävät henkilöt, joilla on visuaalisia, havaitsemiseen liittyviä ja fyysisten tulosteiden käyttöön liittyviä ongelmia silloin, kun välineiden avulla on tarkoitus parantaa renderöidyn tekstin ja kuvien visuaalista luettavuutta;

 • ruudunlukijat, joita käyttävät sokeat henkilöt lukeakseen tekstimuotoista informaatiota synteettisen puheen tai braillen avulla;

 • puhesyntetisaattorit, joita käyttävät henkilöt, joilla on kognitiivisia tai kieleen tai oppimiseen liittyviä vammoja tai haittoja, muuntaakseen tekstin keinotekoiseksi puheeksi;

 • puheentunnistusohjelmat, joita käyttävät henkilöt, joilla on tiettyjä fyysisiä vammoja tai haittoja;

 • vaihtoehtoiset näppäimistöt, joita käyttävät henkilöt, joilla on tiettyjä fyysisiä vammoja tai haittoja ohjata näppäimistöä (mukaan lukien vaihtoehtoiset näppäimistöt, jotka käyttävät päähän kiinnitettäviä ohjaimia, yhden kytkimen käyttöön perustuvat näppäimistöt, imemiseen tai puhaltamiseen perustuvat ja muut erityiset syötelaitteet);

 • vaihtoehtoiset osoitinlaitteet, joita käyttävät henkilöt, joilla on tiettyjä fyysisiä vammoja tai haittoja käyttää hiiren osoitus- ja nappitoimintoja.

audio (audio)

teknologia äänen tuottamiseen

Huomautus: Audiota voidaan tuottaa sekä keinotekoisesti (mukaan lukien puhesynteesi) että reaalimaailman äänitallenteisiin perustuen tai näiden yhdistelmänä.

ääniselite (audio description)

ääniraitaan liitetty selitys, joka kuvaa tärkeitä visuaalisia yksityiskohtia, joiden ymmärtäminen ei ole mahdollista alkuperäisen ääniraidan perusteella

Huomautus 1: Videon ääniselite tarjoaa informaatiota toiminnasta, hahmoista, muutoksista näyttämöllä, ruudulla näkyvästä tekstistä ja muusta visuaalisesta sisällöstä.

Huomautus 2: Standardissa ääniselitteessä tulkkaus liitetään dialogin taukojen kohtiin. (Katso myös laajennettu ääniselite.)

Huomautus 3: Silloin, kun kaikki videon informaatio on jo saatavilla olemassa olevan audion puitteissa, lisätyt ääniselitteet eivät ole tarpeellisia.

Huomautus 4: Kutsutaan myös "videon kuvailuksi" tai "kuvatulkkaukseksi".

pelkkä audio (audio-only)

aikasidonnainen esitys, joka sisältää pelkkää audiota (ei videota eikä vuorovaikutusta)

vilkkuminen (blinking)

kahden visuaalisen tilan vaihtelu tavalla, jonka tarkoitus on vetää huomiota puoleensa

Huomautus: Katso myös välähdys. On mahdollista, että jokin on riittävän suuri ja vilkkuu riittävän kirkkaasti sopivalla taajuudella siten, että se voidaan luokitella myös välähdykseksi.

tekstilohkot (blocks of text)

enemmän kuin yksi lause tekstiä

CAPTCHA (CAPTCHA)

alkukirjainlyhenne sanoista "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" (täysin automatisoitu Turingin koe, jonka tarkoitus on erottaa tietokoneet ja ihmiset toisistaan).

Huomautus 1: CAPTCHA-testeissä käyttäjää pyydetään usein syöttämään teksti, joka esitetään vaikeaselkoisena kuvana tai äänitiedostona.

Huomautus 2: Turingin koe tarkoittaa mitä tahansa testiä, joka on suunniteltu erottamaan ihminen tietokoneesta. Se on nimetty kuuluisan tietokoneita tutkineen tiedemiehen Alan Turingin mukaan. Termin ottivat käyttöön Carnegie Mellon -yliopiston tutkijat. [CAPTCHA]

tekstitys (captions)

synkronoitu visuaalinen vastine ja/tai tekstivastine sekä puhutulle että ei-puhutulle ääni-informaatiolle, jota tarvitaan mediasisällön ymmärtämiseen

Huomautus 1: Tekstitys on puheen tekstityksen kanssa samanlaista, paitsi että tekstitys ei välitä vain puhutun dialogin sisältöä, vaan myös vastineita dialogiin sisältymättömälle ääni-informaatiolle, jota tarvitaan ohjelmasisällön ymmärtämiseen, mukaan lukien äänitehosteet, musiikki, nauru, puhujan tunnistaminen ja sijainti.

Huomautus 2: Erikseen talletetut tekstitykset (Closed Captions) ovat vastaavanlaisia ja voidaan kytkeä päälle ja pois joissakin toistolaitteissa.

Huomautus 3: Ns. poltetut tekstitykset (Open Captions), ovat tekstitystä jota ei voida kytkeä pois päältä. Esimerkiksi jos tekstitys on visuaalisesti vastaavaa tekstiä esittävien kuvien kanssa videoon upotettuna.

Huomautus 4: Tekstityksen ei pitäisi haitata tai peittää oleellista ääni- tai kuvainformaatiota.

Huomautus 5: Joissakin maissa tekstitystä kutsutaan kuvateksteiksi (subtitle).

Huomautus 6: Ääniselitteet voivat olla, mutta niiden ei tarvitse olla, tekstitystä, sillä ne ovat kuvauksia tiedosta, joka on jo esillä visuaalisessa muodossa.

muutokset kontekstissa (changes of context)

merkittävät muutokset verkkosivun sisällössä, jotka tehtäessä käyttäjän tietämättä, saattavat sekoittaa käyttäjiä, jotka eivät pysty tarkastelemaan koko sivua samanaikaisesti

Muutoksiin kontekstissa liittyvät muutokset seuraavissa:

 1. asiakassovellus;

 2. näkymä;

 3. fokus;

 4. sisältö, joka muuttaa verkkosivun merkitystä.

Huomautus: Muutos sisällössä ei aina tarkoita muutosta kontekstissa. Muutokset sisällössä, kuten sisällysluettelon laajentaminen, dynaaminen menu tai sarkaimen hallinta, eivät välttämättä muuta kontekstia, elleivät ne myös muuta jotakin edellä mainituista (esim. fokusta).

Esimerkki: Uuden ikkunan avaaminen, fokuksen vaihtaminen toiselle komponentille, uudelle sivulle siirtyminen (mukaan lukien kaikki mikä näyttäisi siltä, kuin että käyttäjä olisi siirtynyt uudelle sivulle) tai verkkosivun sisällön merkittävä uudelleenjärjestely ovat esimerkkejä kontekstin muutoksesta.

noudattaminen (conformance)

annetun standardin, ohjeen tai määrityksen kaikkien vaatimusten täyttäminen

noudattava vaihtoehtoinen versio (conforming alternate version)

versio, joka

 1. noudattaa asetetulla tasolla, ja

 2. tarjoaa saman informaation ja toiminnallisuuden samalla luonnollisella kielellä, ja

 3. on yhtä ajan tasalla kuin ohjetta noudattamaton sisältö, ja

 4. jolle ainakin yksi seuraavista pitää paikkansa:

  1. noudattava versio voidaan tavoittaa noudattamattomalta sivulta käsin saavutettavuudeltaan tuetun mekanismin välityksellä, tai

  2. noudattamaton versio voidaan vain tavoittaa noudattavasta versiosta käsin, tai

  3. noudattamaton versio voidaan vain tavoittaa noudattavalta sivulta, joka myös tarjoaa mekanismin, jolla päästä noudattavaan versioon

Huomautus 1: Tässä määritelmässä "voidaan vain tavoittaa" tarkoittaa, että on olemassa jokin mekanismi, kuten ehdollinen uudelleenohjaus, joka estää käyttäjää "tavoittamasta" (lataamasta) noudattamatonta sivua, paitsi jos käyttäjä on juuri tullut noudattavalta sivulta.

Huomautus 2: Vaihtoehtoisen version ei tarvitse vastata alkuperäistä sivu sivulta (vaihtoehtoinen noudattava versio voi esimerkiksi koostua useista sivuista).

Huomautus 3: Jos useita kieliversioita on saatavilla, niin noudattava vaihtoehtoinen versio vaaditaan jokaiselle tarjotulle kielelle.

Huomautus 4: Vaihtoehtoiset versiot voivat palvella eri teknologioita tai käyttäjäryhmiä. Jokaisen version tulisi noudattaa niin hyvin kuin mahdollista. Yhden version tulisi noudattaa täysin, jotta noudattamisen vaatimus 1 täyttyisi.

Huomautus 5: Noudattavan vaihtoehtoisen version ei tarvitse sijaita samalla alueella tai edes samalla verkkosivustolla, kunhan se on yhtä vapaasti saatavilla kuin ohjeita noudattamatonkin versio.

Huomautus 6: Vaihtoehtoisia versioita ei tulisi sekoittaa täydentävään sisältöön, joka tukee alkuperäistä sivua ja parantaa ymmärrettävyyttä.

Huomautus 7: Käyttäjien asetusten muuttaminen sisällön puitteissa noudattavan version luomiseksi on hyväksyttävä mekanismi toiseen versioon pääsemiseksi, kunhan menetelmä asetusten muuttamiseksi on saavutettavuudeltaan tuettu.

Katso Understanding Conforming Alternate Versions

sisältö (verkkosisältö) (content (Web content))

informaatio ja sensorinen kokemus, joka viestitään käyttäjälle asiakassovellusta käyttäen, mukaan lukien koodi tai merkkaus, joka määrittää sisällön rakenteen, esitystavan ja vuorovaikutukset

kontekstisensitiivinen opaste (context-sensitive help)

opasteteksti, joka tarjoaa parhaillaan tehtävään toimintoon liittyvää informaatiota

Huomautus: Selkeät nimilaput voivat toimia kontekstisensitiivisinä opasteina.

kontrastisuhde (contrast ratio)

(L1 + 0,05) / (L2 + 0,05), missä

Huomautus 1: Kontrastisuhteet voivat vaihdella välillä 1 ja 21 (kirjoitetaan yleensä 1:1 ja 21:1).

Huomautus 2: Koska sisällöntuottajilla ei ole hallintaa käyttäjän asetuksista tekstin renderöinnin suhteen (esimerkiksi pehmennys tai sahalaitojen poisto; anti-aliasing), tekstin kontrastisuhde voidaan selvittää, kun anti-aliasing -toiminto on kytketty pois päältä.

Huomautus 3: Onnistumiskriteerien 1.4.3 ja 1.4.6 tarpeista johtuen kontrasti mitataan suhteessa määriteltyyn taustaväriin, jonka päälle teksti on normaalikäytössä renderöity. Jos taustaväriä ei ole määritelty, oletetaan valkoinen taustaväri.

Huomautus 4: Taustaväri on sisällön määritelty väri, jonka päälle teksti on tarkoitettu normaalikäytössä renderöitäväksi. On virhetilanne, jos taustaväriä ei ole määritelty silloin, kun tekstinväri on määritelty, koska käyttäjän oletustaustaväri on tuntematon eikä sitä voida arvioida riittävää kontrastia silmälläpitäen. Samasta syystä johtuen on virhetilanne, jos tekstin väriä ei ole määritelty silloin, kun taustaväri on määritelty.

Huomautus 5: Kirjaimen ympärillä oleva reunus voi lisätä kontrastia, ja sitä voidaan käyttää kirjaimen ja taustan välisen kontrastin laskemiseen. Ohutta reunusta kirjaimen ympärillä käytettäisiin kuten kirjainta. Kirjaimen ympärillä oleva paksu reunus, joka peittää kirjaimen sisäiset yksityiskohdat, toimii halona ja tulkittaisiin taustaväriksi.

Huomautus 6: WCAGn noudattamista tulisi arvioida sisällön määritellyille väripareille, joita sisällöntuottaja olettaisi esiintyvän rinnakkain tyypillisessä esitystavassa. Sisällöntuottajien ei tarvitse ottaa huomioon epätavallisia esitystapoja, kuten asiakassovelluksen suorittamia värimuutoksia, paitsi silloin kun ne ovat sisällöntuottajan koodin aiheuttamia.

oikea lukujärjestys (correct reading sequence)

mikä tahansa sanojen ja kappaleiden esitysjärjestys, joka ei muuta sisällön merkitystä

hätätilanne (emergency)

äkillinen ja odottamaton tilanne tai tapahtuma, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojelemiseksi

keskeinen (essential)

poistettaessa muuttaisi merkittävästi sisällön informaatiota tai toiminnallisuutta eikä informaatiota ja toiminnallisuutta voida tavoittaa muulla (ohjeita) noudattavalla tavalla

laajennettu äänikuvaus (extended audio description)

äänikuvaus, joka on lisätty audiovisuaaliseen esitykseen pysäyttämällä video siten, että aikaa jää ylimääräiselle kuvaukselle

Huomautus: Tätä tekniikkaa voidaan käyttää, kun videon merkitys menetettäisiin ilman lisättyä ääniselitettä ja kun tauot dialogissa tai kertomuksessa ovat liian lyhyitä.

välähdys (flash)

pari vastakkaisia suhteellisen luminanssin muutoksia, jotka voivat aiheuttaa kohtauksia joillekin ihmisille silloin, kun muutokset ovat tarpeeksi voimakkaita ja sopivalla taajuusalueella

Huomautus 1: Katso yleisen välähdyksen ja punaisen välähdyksen raja-arvot saadaksesi informaatiota sellaisista välähdyksistä, jotka eivät ole sallittuja.

Huomautus 2: Katso myös vilkkuminen.

toiminnallisuus (functionality)

prosessit ja lopputulokset, jotka on mahdollista saavuttaa käyttäjän suorittamien toimenpiteiden seurauksena

yleinen välähdys ja punainen välähdys -raja-arvot (general flash and red flash thresholds)

välähdys tai nopeasti muuttuva kuvasarja on alle raja-arvon (eli sisältö läpäisee), jos jokin seuraavista pitää paikkansa:

 1. yhden sekunnin aikana ei koskaan tapahdu enempää kuin kolme yleistä välähdystä ja/tai enempää kuin kolme punaista välähdystä; tai

 2. samanaikaisesti tapahtuvien välähdysten yhteenlaskettu ala ei tavanomaisella katseluetäisyydellä ole enempää kuin 0,006 steradiaania näytöllä yhdenkään 10 asteen näkökentän sisällä (25% kaikista 10 asteen näkökentistä näytöllä)

missä:

 • Yleinen välähdys määritellään parina vastakkaisia suhteellisen luminanssin muutoksia 10% tai enemmän suhteellisen luminanssin maksimiarvosta, missä tummemman kuvan suhteellinen luminanssi on alle 0,80 ja missä "pari vastakkaisia muutoksia" tarkoittaa kirkastumista, jota seuraa tummentuminen, tai tummentumista, jota seuraa kirkastuminen, ja

 • Punainen välähdys määritellään parina vastakkaisia muutoksia, joissa esiintyy täyteläistä punaista.

Poikkeus: Välkkyminen, joka hienojakoista ja muodoltaan tasapainoista, kuten valkoinen kohina tai vaihteleva shakkikuvio, jonka "ruudut" ovat sivuiltaan pienempiä kuin 0,1 astetta (näkökentässä tyypillisellä katseluetäisyydellä), ei ylitä raja-arvoa.

Huomautus 1: Tyypilliselle ohjelmistolle tai verkkosisällölle hyvän arvion 10 asteen näkökentästä standardilla näyttökoolla ja katseluetäisyydellä (esim. 15-17 tuuman näytöllä 56-66 senttimetrin etäisyydellä) tarjoaa 341 x 256 pikselin suorakaide millä tahansa kohtaa näytöllä kun sisältöä tarkastellaan 1024 x 769 pikselin tarkkuudella. (Korkeamman resoluution näytöt jotka esittävät samaa sisällön rendreröintiä, tuottavat pienempiä ja turvallisempia kuvia, joten pienempiä resoluutioita käytetään raja-arvojen määrittelyssä.)

Huomautus 2: Muutos on suhteellisen luminanssin (tai suhteellisen luminanssin/värin punaisessa välähdyksessä) vaihtelu kahden vierekkäisen huipun ja laakson välillä suhteellisen luminanssin kuvaajassa (tai suhteellisen luminanssin/värin punaisessa välähdyksessä) ajan suhteen. Välähdys koostuu kahdesta vastakkaisesta muutoksesta.

Huomautus 3: Nykyinen työmääritelmä liittyen käsitteeseen "pari vastakkaisia muutoksia joissa esiintyy täyteläistä punaista" on, joko toiselle tai molemmille tiloille kussakin muutoksessa, R/(R+ G + B) >= 0,8, ja muutos arvossa (R-G-B)x320 on > 20 (termin (R-G-B)x320 negatiiviset arvot asetetaan nollaksi) molemmille muutoksille. Arvot R, G, B vaihtelevat välillä 0-1 kuten "suhteellisen luminanssin" määritelmässä. [HARDING-BINNIE]

Huomautus 4: On saatavilla työkaluja, jotka suorittavat analyysin näytöltä taltioidun videon avulla. Työkaluja ei kuitenkaan tarvita tämän ehdon arvioimiseen, jos välähdyksiä tapahtuu korkeintaan 3 kertaa sekunnissa. Sisältö läpäisee automaattisesti (katso huomautukset 1 ja 2 edellä).

luonnollinen kieli (human language)

kieli, jota puhutaan, kirjoitetaan tai viitotaan (visuaalisesti tai haptisesti) ihmisille kommunikoitaessa

Huomautus: Katso myös viittomakieli.

idiomi (idiom)

lause, jonka merkitystä ei voida päätellä yksittäisten sanojen merkityksestä eikä yksittäisiä sanoja voida muuttaa ilman, että lauseen merkitys muuttuisi

Huomautus: idiomeja ei voida suoraan kääntää eri kielelle sana sanasta ilman, että niiden (kulttuurillinen tai kieleen liittyvä) merkitys häviää

Esimerkki 1: Englannin kielessä, "spilling the beans" tarkoittaa "salaisuuden paljastamista". "knocking over the beans" tai "spilling the vegetables" eivät kuitenkaan tarkoita samaa asiaa.

Esimerkki 2: Japanin kielessä, lause "さじを投げる" kääntyy kirjaimellisesti muotoon "hän heittää lusikan", mutta se tarkoittaa, ettei ole mitään mitä hän voi tehdä ja että hän lopulta antaa periksi.

Esimerkki 3: Tanskan kielessä, "Hij ging met de kippen op stok" kääntyy (englanniksi) kirjaimellisesti muotoon "He went to roost with the chickens", mutta se tarkoittaa, että hän meni aikaisin nukkumaan.

tekstiä esittävä kuva (image of text)

teksti, joka on renderöity ei-tekstuaaliseen muotoon (esim. kuvaksi) tietyn visuaalisen efektin tuottamiseksi

Huomautus: Tämä ei tarkoita tekstiä, joka on osa kuvaa. joka sisältää merkittävää muuta sisältöä

Esimerkki: Henkilön nimi nimilapussa valokuvassa.

informatiivinen (informative)

informatiiviseen käyttöön, ei vaadita (ohjeiden) noudattamiseen

Huomautus: Sisältöä, jota vaaditaan (ohjeiden) noudattamisessa kutsutaan "normatiiviseksi".

syötevirhe (input error)

käyttäjän tarjoama informaatio, jota ei hyväksytä

Huomautus: Tämä sisältää:

 1. Informaation, jota verkkosivu vaatii, mutta jota käyttäjä ei toimita

 2. Informaation, jonka käyttäjä on toimittanut, mutta joka ei täytä pyydetyn datan formaatin tai arvoalueiden vaatimuksia

jargoni (jargon)

sanat, joita tietyn alan ihmiset käyttävät tietyllä tavalla

Esimerkki: Sana StickyKeys on avustavan teknologian/saavutettavuuden alan jargonia.

näppäimistörajapinta (keyboard interface)

ohjelmiston käyttämä rajapinta näppäimistöltä annetun syötteen vastaanottamiseen

Huomautus 1: Näppäimistörajapinta tarjoaa mahdollisuuden välittää näppäimistöltä syötettä ohjelmiin myös tapauksissa, joissa natiiviteknologia ei sisällä näppäimistöä.

Esimerkki: Kosketusnäytöllä varustetussa PDA-laitteessa on näppäinrajapinta osana käyttöjärjestelmää samoin kuin liitäntä ulkoiseen näppäimistöön. PDA-laitteen sovellukset voivat käyttää rajapintaa saadakseen näppäimistösyötettä joko ulkoiselta näppäimistöltä tai muista sovelluksista, jotka tarjoavat simuloidun näppäimistötulosteen, kuten käsialaa tai puhetta tunnistavat ohjelmat, joissa on "näppäimistöä emuloiva" toiminnallisuus.

Huomautus 2: Sovelluksen (tai sen osien) käyttö näppäimistöltä ohjattavan hiiriemulaattorin avulla, kuten MouseKeys, ei vastaa näppäinrajapinnan käyttöä, koska ohjelman käyttö tapahtuu kohdistinlaitteen eikä näppäimistörajapinnan välityksellä.

nimilappu (label)

teksti tai muu komponentti, jolla on tekstivastine, joka esitetään käyttäjälle tunnistamaan komponentti osana verkkosisältöä

Huomautus 1: Nimilappu esitetään kaikille käyttäjille, kun taas nimi saattaa olla piilossa ja saatavissa vain avustavalle teknologialle. Useissa (mutta ei kaikissa) tapauksissa nimi ja nimilappu ovat samoja.

Huomautus 2: Termin nimilappu merkitys ei ole rajoittunut HTML:n label-elementtiin.

isokokoinen (teksti) (large scale (text))

vähintään 18 tai 14 pistekoon lihavointi tai fonttikoko, joka vastaisi samaa kokoa kiinan-, japanin ja korkeankielisissä (CKJ) fonteissa

Huomautus 1: Fontit, joissa on tavanomaisesta poikkeavan ohuen viivat tai epätavallisia piirteitä ja ominaisuuksia, jotka heikentävät kirjaimien tunnistettavuutta, ovat vaikeampia lukea, erityisesti pienikontrastisina.

Huomautus 2: Fontin koko on se koko, jolla sisältö toimitetaan. Siihen ei lasketa käyttäjän tekemää fonttikoon muuttamista.

Huomautus 3: Käyttäjän näkemän merkin todellinen koko riippuu sekä käyttäjän määräämästä koosta että käyttäjän näytön tai asiakassovelluksen asetuksista. Useille yleisille leipätekstifonteille pätee, että koot 14 ja 18 pistettä, ovat suunnilleen vastaavia kuin 1,2 ja 1,5 em tai 120% tai 150% leipätekstin oletuskoosta (olettaen, että leipätekstin fontti on 100%), mutta sisällöntuottajien täytyisi tarkistaa tämä kulloinkin käytetyn fontin tapauksessa. Kun fontit määritellään suhteellisissa yksiköissä, asiakasohjelma laskee todellisuudessa näytettävän pistekoon. Kun tätä onnistumiskriteeriä arvioidaan, pistekoko tulisi selvittää asiakassovelluksesta tai laskea fontin mittoihin perustuen, samaan tapaan kuin asiakassovellus sen tekisi. Heikkonäköiset käyttäjät olisivat vastuussa sopivan asetuksen valitsemisesta.

Huomautus 4: Kun tekstiä käytetään fontin kokoa määrittelemättä, pienin fontti, jota yleisimmissä selaimissa käytetään määrittelemättömän tekstin esittämiseen, olisi kohtuullinen oletus fonttikoosta. Jos tason 1 otsikko renderöidään 14 pt lihavoituna tai suurempana tyypillisimmissä selaimissa, olisi kohtuullista olettaa, että se on suurikokoista tekstiä. Suhteellinen skaalaus voidaan laskea oletuskokojen perusteella vastaavasti.

Huomautus 5: Roman-tyyppisen tekstin pistekoot 18 ja 14 on valittu suurikokoisen tulosteen (14 pt) minimikokojen ja suuremman standardifonttikoon (18 pt) perusteella. Muille fonteille, kuten CJK-kielille, "vastaavat" koot olisivat pienin isokokoisen tulosteen koko kyseisissä kielessä ja seuraavaksi suurin standardi isokokoinen tulostuskoko.

lakiin perustuvat sitoumukset (legal commitments)

transaktiot, joissa henkilöön kohdistuu lain mukaan sitovia velvoitteita tai etuja

Esimerkki: naimalupa, pörssikauppa (taloudellinen tai lakiin perustuva), testamentti, laina, adoptio, armeijaan kirjautuminen, jonkin tyyppinen sopimus, jne.

linkin tarkoitus (link purpose)

hyperlinkin aktivoinnista seuraavan tuloksen luonne

live (live)

reaalimaailman tapahtumasta taltioitu informaatio, joka lähetetään vastaanottajalle korkeintaan lähetykseen kuluvalla aikaviiveellä

Huomautus 1: Lähetyksen aikaviive on lyhyt (yleensä automatisoitu) viive, jota esimerkiksi käytetään jotta lähettimellä olisi aikaa varastoida informaatiota sujuvaa lähetystä varten tai sensuroida ääni (tai video) -lähetystä, mutta joka ei tarjoa riittävästi aikaa merkittävään editointiin.

Huomautus 2: Jos informaatio on täysin tietokoneen tuottamaa, kyseessä ei ole live-muoto.

2. perusaste (lower secondary education level)

kahdesta kolmeen vuotta opintoja, jotka alkavat kuuden kouluvuoden jälkeen ja päättyvät yhdeksän vuotta perusasteen opintojen alkamisen jälkeen

Huomautus: Tämä määritelmä perustuu kansainväliseen opetuksen luokittelustandardiin [UNESCO].

mekanismi (mechanism)

prosessi tai tekniikka tuloksen saavuttamiseksi

Huomautus 1: Sisältö voi eksplisiittisesti tarjota mekanismin, tai voidaan nojautua siihen, että sen tarjoavat joko alustat tai asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat.

Huomautus 2: Mekanismin pitää täyttää kaikki väitetyn noudattamisen tason onnistumiskriteerit.

tekstin mediavastine (media alternative for text)

media, joka ei esitä enempää informaatiota kuin mitä tekstiin jo sisältyy (suoraan tai tekstivastineiden muodossa)

Huomautus: Tekstin mediavastine tarjotaan niille, jotka hyötyvät tekstin vaihtoehtoisesta esitystavasta. Tekstin mediavastineet voivat olla pelkkää audiota, pelkkää videota (mukaan lukien viittomista esittävä video) tai audiota ja videota.

nimi (name)

teksti, jonka avulla ohjelma voi tunnistaa verkkosivun osan käyttäjälle

Huomautus 1: Nimi voi olla piilossa ja esitetty vain avustavalle teknologialle, kun taas nimilappu esitetään kaikille käyttäjille. Usein (mutta ei aina), nimilappu ja nimi ovat samoja.

Huomautus 2: Tämä ei liity name-attribuuttiin HTML:ssä.

peräkkäin navigoitava (navigated sequentially)

määritellyssä fokuksen etenemisjärjestyksessä (elementistä toiseen) navigoitava näppäimistörajapintaa käyttäen

ei-tekstuaalinen sisältö (non-text content)

sisältö, joka ei ole jono merkkejä, jotka voidaan ohjelmallisesti selvittää tai missä jono ei tarkoita jotakin luonnollisessa kielessä

Huomautus: Tämä sisältää ASCII-taiteen (joka on merkeistä muodostuva hahmo), hymiöt, elitekirjoituksen (joka perustuu merkkien korvaamiseen), sekä tekstiä esittävät kuvat.

normatiivinen (normative)

vaaditaan (ohjeiden) noudattamiseksi

Huomautus 1: Tämän dokumentin noudattaminen voi tapahtua useilla hyvin määritellyillä tavoilla.

Huomautus 2: Sisältöä, joka on määritelty "informatiiviseksi" tai "epänormatiiviseksi" ei koskaan vaadita noudattamisessa.

kokoruudun ikkunassa (on a full-screen window)

näkymä maksimoituna tyypillisimmän kokoisen työaseman tai kannettavan tietokoneen näytöllä

Huomautus: Koska ihmiset tyypillisesti käyttävät tietokoneitaan useita vuosia, on parasta olla nojautumatta viimeisimpien työasemien/kannettavien näyttöjen resoluutioon ja tarkastella tyypillisiä työasemien/kannettavien näyttöjen resoluutioita useiden vuoden ajalta tätä arvioitaessa

keskeytetty (paused)

pysäytetty käyttäjän pyynnöstä ja jatkettu vasta käyttäjän pyynnöstä

tallennettu (prerecorded)

informaatio, joka ei ole live-muotoista

esitys (presentation)

sisällön renderöinti muodossa, joka on tarkoitettu käyttäjien havaittavaksi

1. perusasteen opetus (primary education level)

kuuden vuoden ajanjakso, joka alkaa ikävuosien viidestä seitsemään aikana ja jota ei välttämättä edellä minkäänlainen opetus

Huomautus: Tämä määritelmä perustuu kansainväliseen opetuksen luokittelustandardiin [UNESCO].

prosessi (process)

sarja käyttäjän suorittamia toimenpiteitä joista jokaista tarvitaan aktiviteetin loppuunsaattamiseen

Esimerkki 1: Ostossivuston verkkosivujen onnistunut käyttö vaatii käyttäjää tarkastelemaan vaihtoehtoisia tuotteita, hintoja ja tarjouksia, valitsemaan tuotteita, lähettämään tilauksen, kirjoittamaan toimitustiedot ja antamaan maksutiedot.

Esimerkki 2: Käyttäjätunnuksen rekisteröintisivu vaatii Turingin kokeen onnistuneen suorittamisen ennen kuin rekisteröintilomakkeeseen pääsee käsiksi.

ohjelmallisesti selvitettävä (programmatically determined)

ohjelmiston selvitettävissä käyttäjän toimittamasta datasta siten, että erilaiset asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat hankkia ja esittää tämän informaation käyttäjille eri modaliteetein

Esimerkki 1: Selvitetty merkkauskielestä elementtien ja attribuuttien avulla, joihin tyypillisellä avustavalla teknologialla on suora pääsy.

Esimerkki 2: Selvitetty teknologiakohtaisista tietorakenteista kielestä, joka ei ole merkkauskieltä, ja välitetty avustavalle teknologialle sellaisen saavutettavuusohjelmointirajapinnan (API) avulla, jota tyypilliset avustavat teknologiat tukevat

ohjelmallisesti selvitetty linkkikonteksti (programmatically determined link context)

lisäinformaatiota, joka voidaan ohjelmallisesti selvittää linkin ja tekstin asiayhteyksien perusteella ja esittää käyttäjille eri modaliteetein

Esimerkki: HTML:ssä informaatio, joka on ohjelmallisesti selvitettävissä linkistä englannin kielellä, sisältää tekstin, joka on samassa kappaleessa, listassa tai taulukon solussa kuin linkki tai taulukon otsikkosolussa, joka on assosioitu linkin sisältävään taulukon soluun.

Huomautus: Koska ruudunlukijat tulkitsevat välimerkit, voivat ne myös tarjota kontekstin nykyisen lauseen perusteella silloin, kun fokus on kyseisessä lauseessa sijaitsevassa linkissä.

ohjelmallisesti asetettu (programmatically set)

asiakassovelluksen tukemia menetelmiä käyttäen ohjelmiston asettama, mukaan lukien avustavat teknologiat

yksinomaan koriste (pure decoration)

vain esteettisen tarkoituksen takia, ei välitä informaatiota eikä sisällä toiminnallisuutta

Huomautus: Teksti on yksinomaan koristeellista mikäli sanat voidaan järjestää tai vaihtaa muuttamatta niiden merkitystä.

Esimerkki: Sanakirjan kansisivu, jonka taustalla on satunnaisia sanoja hyvin vaalealla tekstillä.

reaaliaikainen tapahtuma (real-time event)

tapahtuma, joka a) tapahtuu katselun kanssa samaan aikaan ja b) joka ei ole täysin sisällön generoimaa

Esimerkki 1: Live-esityksen webcast (joka tapahtuu samaan aikaan kuin katselu eikä ole tallennettu).

Esimerkki 2: On-line huutokauppa, jossa ihmiset tekevät tarjouksia (joka tapahtuu samaan aikaan kuin katselu).

Esimerkki 3: Ihmiset keskinäisessä vuorovaikutuksessa virtuaalimaailmassa avatarien välityksellä (joka ei ole täysin sisällön generoimaa ja joka tapahtuu samaan aikaan kuin katselu).

suhteet (relationships)

sisällön tiettyjen osien väliset yhteydet, joilla on jokin merkitys

suhteellinen luminanssi (relative luminance)

minkä tahansa väriavaruuden pisteen suhteellinen kirkkaus, normalisoitu arvoon 0 tummimmalle mustalle ja arvoon 1 kirkkaimmalle valkoiselle

Huomautus 1: Värin suhteellinen luminanssi määritellään sRGB-väriavaruudelle seuraavasti: L = 0,2126 * R + 0,7152 * G + 0,0722 * B missä R, G ja B määritellään seuraavasti:

 • jos RsRGB <= 0,03928 niin R = RsRGB/12,92 muutoin R = ((RsRGB+0,055)/1,055) ^ 2,4

 • jos GsRGB <= 0,03928 niin G = GsRGB/12,92 muutoin G = ((GsRGB+0,055)/1,055) ^ 2.4

 • jos BsRGB <= 0,03928 niin B = BsRGB/12,92 muutoin B = ((BsRGB+0,055)/1,055) ^ 2,4

ja RsRGB, GsRGB, ja BsRGB määritellään seuraavasti:

 • RsRGB = R8bit/255

 • GsRGB = G8bit/255

 • BsRGB = B8bit/255

Merkki "^" on potenssiinkorotusoperaattori. (Kaava on peräisin lähteistä [sRGB] ja [IEC-4WD]) .

Huomautus 2: Lähes kaikki tänä päivänä käytetyt järjestelmät, joita käytetään verkkosisällön tarkasteluun, olettavat sRGB-koodauksen. Ellei ole tiedossa, että muuta väriavaruutta käytetään sisällön käsittelyyn ja esittämiseen, sisällöntuottajien tulisi arvioida saavutettavuutta sRGB-väriavaruutta käyttäen. Jos käytössä on muita väriavaruuksia, katso Understanding Success Criterion 1.4.3.

Huomautus 3: Jos ditterointia (dithering, suom.huom.) tapahtuu toimituksen jälkeen, niin käytetään lähdetiedon väriarvoa. Väreille, jotka on ditteroitu lähteessä, tulisi käyttää ditteroitujen värien keskiarvoja (keskimääräinen R, keskimääräinen G, ja keskimääräinen B).

Huomautus 4: Saatavilla on työkaluja, jotka suorittavat kontrastin ja välkkymisen testeihin liittyvät laskelmat automaattisesti.

Huomautus 5: Saatavilla on englanninkielinen MathML-versio suhteellisen luminanssin määritelmästä, katso MathML version of the relative luminance definition.

nojautuen (johonkin teknologiaan) (relied upon (technologies that are))

sisältö ei noudattaisi (ohjeita), jos kyseinen teknologia kytkettäisiin pois päältä tai sitä ei tuettaisi

rooli (role)

teksti tai numero, jonka avulla ohjelmisto voi tunnistaa verkkosisällön komponentin toiminnallisuuden

Esimerkki: Numero joka kertoo toimiiko kuva hyperlinkkinä, nappina tai valintaruutuna.

sama toiminnallisuus (same functionality)

tuottaa käytettäessä saman lopputuloksen

Esimerkki: Nappi "Etsi" yhdellä verkkosivulla ja nappi "Hae" toisella verkkosivulla saattavat molemmat omata tekstimuotoisen termin syötekentän ja luetella listan asioita verkkopalvelussa liittyen lähetettyyn termiin. Tässä tapauksessa niillä olisi sama toiminnallisuus, mutta ne eivät olisi nimetyt johdonmukaisesti.

sama suhteellinen järjestys (same relative order)

sama asema suhteessa muihin osioihin

Huomautus: Osioiden ajatellaan olevan samassa suhteellisessa järjestyksessä siitäkin huolimatta, että muita osioita lisätään alkuperäiseen järjestykseen tai poistetaan siitä. Esimerkiksi laajennettava navigaatiomenu voi lisätä ylimääräisen tarkkuustason tai toissijainen navigointiosio voidaan lisätä menuun lukujärjestyksessä.

täyttää onnistumiskriteerin (satisfies a success criterion)

onnistumiskriteeri ei tule evaluoiduksi arvoon "epätosi" sivuun sovellettaessa

osio (section)

Itsenäinen osa kirjoitettua sisältöä, joka käsittelee yhtä tai useampaa asiaan liittyvää aihetta ja ajatusta

Huomautus: Osio voi koostua yhdestä tai useammasta kappaleesta ja sisältää grafiikkaa, taulukoita, listoja ja aliosioita.

joukko verkkosivuja (set of Web pages)

kokoelma verkkosivuja, joilla on yhteinen merkitys ja jotka ovat saman kirjoittajan, ryhmän tai organisaation tekemiä

Huomautus: Eri kieliversiot tulkittaisiin eri joukoiksi verkkosivuja.

viittomakieli (sign language)

kieli, joka käyttää merkitysten välittämiseen yhdistelmiä käsien liikkeistä, kasvonilmeistä tai vartalon asennoista

viittomakielinen tulkkaus (sign language interpretation)

kielen, yleensä puhutun kielen, käännös viittomakielelle

Huomautus: Oikeat viittomakielet ovat riippumattomia kieliä, jotka eivät liity saman maan tai alueen puhuttuihin kieliin.

spesifi sensorinen kokemus (specific sensory experience)

sensorinen kokemus, joka ei ole yksinomaan koriste eikä pääasiallisesti välitä tärkeää informaatiota tai toteuta toiminnallisuutta

Esimerkki: Esimerkit sisältävät huiluesityksen, visuaaliset taideteokset, jne.

rakenne (structure)
 1. Tapa, jolla verkkosivun osat on järjestetty suhteessa toisiinsa; ja

 2. Tapa, jolla kokoelma verkkosivuja on järjestetty

täydentävä sisältö (supplemental content)

ylimääräinen sisältö, joka havainnollistaa tai selkiyttää ensisijaista sisältöä

Esimerkki 1: Verkkosivun ääniversio.

Esimerkki 2: Monimutkaisen prosessin havainnollistus.

Esimerkki 3: Kappale, joka tarjoaa yhteenvedon tutkimuksen tuloksista ja suosituksista.

synkronisoitu media (synchronized media)

Audio tai video, joka informaation esittämiseksi on synkronisoitu toisen formaatin kanssa ja/tai yhdessä aikasidonnaisten vuorovaikutteisten komponenttien kanssa, paitsi jos media on tekstin mediavastine, joka on selvästi merkitty sellaiseksi

teknologia (verkkosisältö) (technology (Web content))

mekanismi, jonka avulla koodataan ohjeita asiakassovellusten esitettäväksi, soitettavaksi tai toteutettavaksi.

Huomautus 1: Näissä ohjeissa käytettyinä, "verkkoteknologia" ja sana "teknologia" (yksin käytettynä), molemmat viittaavat verkkosisältöteknologioihin.

Huomautus 2: Verkkosisältöteknologiat voivat käsittää merkkauskieliä, dataformaatteja tai ohjelmointikieliä, joita sisällöntuottajat käyttävät yksin tai yhdistelminä tuottaakseen loppukäyttäjän käyttökokemuksia jotka vaihtelevat staattisista verkkosivuista synkronisoituihin mediaesityksiin ja dynaamisiin verkkosovelluksiin.

Esimerkki: Tyypillisiä esimerkkejä verkkosisältöteknologioista ovat HTML, CSS, SVG, PNG, PDF, Flash ja JavaScript.

teksti (text)

jono merkkejä, joka voidaan ohjelmallisesti selvittää, kun jono esittää jotakin luonnollisella kielellä

tekstivastine (text alternative)

Teksti, joka on ohjelmallisesti assosioitu ei-tekstuaaliseen sisältöön tai johon on viitattu tekstistä, joka on ohjelmallisesti assosioitu ei-tekstuaaliseen sisältöön. Ohjelmallisesti assosioitu teksti on tekstiä, jonka sijainti voidaan ohjelmallisesti määrittää ei-tekstuaalisesta sisällöstä.

Esimerkki: Kaaviokuva on selitetty tekstimuotoisena kaaviota seuraavassa kappaleessa. Kaavion lyhyt tekstivastine ilmoittaa, että selitys on saatavilla kaavion jälkeen.

Huomautus: Katso Understanding Text Alternatives saadaksesi lisätietoja.

epätavallisella tai rajatulla tavalla käytetty (used in an unusual or restricted way)

sanat, joita käytetään tavalla, joka edellyttää, että käyttäjät tietävät tarkasti mihin määritelmään vedota, jotta he ymmärtäisivät sisällön oikein

Esimerkki: Termi "gig" tarkoittaa aivan eri asioita, kun se esiintyy musiikkikonserteista puhuttaessa tai artikkelissa tietokoneen kovalevyntilasta, mutta sopiva määritelmä voidaan selvittää asiayhteydestä. Sitä vastoin sanaa "teksti" käytetään hyvin spesifillä tavalla WCAG 2.0:ssa, niinpä määritelmä on liitetty sanastoon.

asiakassovellus (user agent)

mikä tahansa ohjelmisto, joka hankkii ja esittää verkkosisältöä käyttäjille

Esimerkki: Verkkoselaimet, mediasoittimet, selainlaajennukset ja muut ohjelmat — mukaan lukien avustavat teknologiat — jotka auttavat hankkimaan ja renderöimään verkkosisältöä sekä vuorovaikuttamaan verkkosisällön kanssa.

käyttäjän hallinnoima (user-controllable)

data, johon käyttäjien on tarkoitus päästä käsiksi

Huomautus: Tämä ei viittaa sellaisiin asioihin kuten Internetin lokitietoihin tai hakukoneiden seurantadataan.

Esimerkki: Käyttäjätilin nimi- ja osoitekentät.

käyttöliittymäkomponentti (user interface component)

sisällön osa, jonka käyttäjät havaitsevat yhtenä, tiettyä toimintoa ohjaavana kontrollina

Huomautus 1: Useat käyttöliittymäkomponentit voidaan implementoida yhden ohjelmoitavan elementin avulla. Tässä komponentit eivät ole sidottuja ohjelmointitekniikoihin vaan pikemminkin siihen mitä käyttäjät havaitsevat eri kontrolleina.

Huomautus 2: Käyttöliittymäkomponentteihin kuuluvat lomake-elementit ja linkit, kuten myös skriptien generoimat komponentit.

Esimerkki: Appletilla on "kontrolli", jota voidaan käyttää sisällössä liikkumiseen rivi kerrallaan, sivu kerrallaan tai mielivaltaisessa järjestyksessä. Koska jokaisella näistä tulisi olla nimi ja olla asetettavissa muista riippumatta, olisi jokainen niistä "käyttöliittymäkomponentti".

video (video)

liikkuvien tai peräkkäisten kuvien teknologia

Huomautus: Video voi koostua animoiduista tai valokuvatuista kuvista tai molemmista.

pelkkä video (video-only)

aikasidonnainen esitys, joka sisältää vain videota (ei audiota eikä vuorovaikutusta)

näkymä (viewport)

objekti, jossa asiakassovellus esittää sisältöä

Huomautus 1: Asiakassovellus esittää sisältöä yhden tai useamman näkymän välityksellä. Näkymiä ovat mm. ikkunat, kehykset, kaiuttimet ja virtuaaliset suurennuslasit. Näkymä voi sisältää toisen näkymän (esimerkiksi sisäkkäiset kehykset). Asiakassovelluksen synnyttämät käyttöliittymäkomponentit kuten syötepyynnöt, menut ja huomioviestit eivät ole näkymiä.

Huomautus 2: Tämä määritelmä perustuu resurssiin User Agent Accessibility Guidelines 1.0 Glossary.

visuaalisesti kustomoitava (visually customized)

asetettavissa oleva fontti, koko, väri ja tausta

verkkosivu (Web page)

ei-upotettu resurssi, joka on saatu yhden URIn perusteella HTTP:tä käyttäen, sekä mitkä tahansa muut resurssit, joita on käytetty renderöinnissä tai tarkoitettu renderöitäväksi yhdessä sen kanssa asiakassovelluksessa

Huomautus 1: Vaikkakin mitä tahansa "muita resursseja" renderöitäisiin yhdessä ensisijaisen resurssin kanssa, niitä ei välttämättä renderöitäisi samanaikaisesti.

Huomautus 2: Näiden ohjeiden noudattamisen arvioinnin takia resurssin täytyy olla "ei-upotettu" ohjeiden noudattamisen arvioinnin puitteissa, jotta sitä pidettäisiin verkkosivuna.

Esimerkki 1: Verkkoresurssi sisältäen kaikenlaisia upotettuja kuvia ja mediaa.

Esimerkki 2: Verkkosähköpostiohjelma, joka on rakennettu käyttäen Asynchronous JavaScript ja XML (AJAX) -tekniikoita. Ohjelma sijaitsee täysin osoitteessa http://example.com/mail, mutta sisältää tulevan postin inbox-laatikon, alueen osoitetiedoille sekä kalenterin. Annetut linkit tai nappulat aikaansaavat inbox-, osoite- tai kalenterinäkymän esittämisen, mutta eivät muuta URIa tai sivua kokonaisuutena.

Esimerkki 3: Kustomoitava portaalisivusto, missä käyttäjät voivat valita esitettävän sisällön joukosta eri sisältömoduuleja.

Esimerkki 4: Kun siirryt osoitteeseen "http://shopping.example.com/" selaimessasi, saavut elokuvanomaiseen vuorovaikutteiseen ostosympäristöön, missä liikut visuaalisesti ympäri kauppaa, vetäen tuotteita ympärilläsi olevista hyllyistä edessäsi olevaan visuaaliseen ostoskärryyn. Tuotteen napsauttaminen käynnistää tuote-esittelyn ja esittää tuotekuvauksen vieressä leijuvana esitteenä. Tämä voisi olla yhdestä sivusta koostuva verkkopalvelu tai vain yksi sivu verkkopalvelussa.

Liite B: Kiitokset

Tämä osio on informatiivinen.

Tämä julkaisu on rahoitettu osittain liittovaltion rahoituksella, rahoittajina Yhdysvaltojen liittovaltion opetusministeriö ja National Institute on Disability and Rehabilitation Research (NIDRR), sopimusnumerolla ED05CO0039. Tämän julkaisun sisältö ei välttämättä edusta Yhdysvaltojen liittovaltion opetusministeriön mielipiteitä tai käytäntöjä, eivätkä viittaukset tuotenimiin, kaupallisiin tuotteisiin tai organisaatioihin tarkoita Yhdysvaltojen liittovaltion hallituksen suosituksia.

Lisätietoja osallistumisesta verkkosisällön saavutettavuusohjeiden työryhmän (WCAG WG) työhön on saatavilla työryhmän kotisivulla (ks. Working Group home page).

WCAG-työryhmän aktiiviset jäsenet julkaisuajankohtana

 • Bruce Bailey (U.S. Access Board)

 • Frederick Boland (NIST)

 • Ben Caldwell (Trace R&D Center, University of Wisconsin)

 • Sofia Celic (W3C Invited Expert)

 • Michael Cooper (W3C)

 • Roberto Ellero (International Webmasters Association / HTML Writers Guild)

 • Bengt Farre (Rigab)

 • Loretta Guarino Reid (Google)

 • Katie Haritos-Shea

 • Andrew Kirkpatrick (Adobe)

 • Drew LaHart (IBM)

 • Alex Li (SAP AG)

 • David MacDonald (E-Ramp Inc.)

 • Roberto Scano (International Webmasters Association / HTML Writers Guild)

 • Cynthia Shelly (Microsoft)

 • Andi Snow-Weaver (IBM)

 • Christophe Strobbe (DocArch, K.U.Leuven)

 • Gregg Vanderheiden (Trace R&D Center, University of Wisconsin)

Muut aikaisemmin aktiiviset WCAG-työryhmän jäsenet ja muut WCAG 2.0-työhön osallistuneet

Shadi Abou-Zahra, Jim Allan, Jenae Andershonis, Avi Arditti, Aries Arditi, Mike Barta, Sandy Bartell, Kynn Bartlett, Marco Bertoni, Harvey Bingham, Chris Blouch, Paul Bohman, Patrice Bourlon, Judy Brewer, Andy Brown, Dick Brown, Doyle Burnett, Raven Calais, Tomas Caspers, Roberto Castaldo, Sambhavi Chandrashekar, Mike Cherim, Jonathan Chetwynd, Wendy Chisholm, Alan Chuter, David M Clark, Joe Clark, James Coltham, James Craig, Tom Croucher, Nir Dagan, Daniel Dardailler, Geoff Deering, Pete DeVasto, Don Evans, Neal Ewers, Steve Faulkner, Lainey Feingold, Alan J. Flavell, Nikolaos Floratos, Kentarou Fukuda, Miguel Garcia, P.J. Gardner, Greg Gay, Becky Gibson, Al Gilman, Kerstin Goldsmith, Michael Grade, Jon Gunderson, Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, Brian Hardy, Eric Hansen, Sean Hayes, Shawn Henry, Hans Hillen, Donovan Hipke, Bjoern Hoehrmann, Chris Hofstader, Yvette Hoitink, Carlos Iglesias, Ian Jacobs, Phill Jenkins, Jyotsna Kaki, Leonard R. Kasday, Kazuhito Kidachi, Ken Kipness, Marja-Riitta Koivunen, Preety Kumar, Gez Lemon, Chuck Letourneau, Scott Luebking, Tim Lacy, Jim Ley, William Loughborough, Greg Lowney, Luca Mascaro, Liam McGee, Jens Meiert, Niqui Merret, Alessandro Miele, Mathew J Mirabella, Charles McCathieNevile , Matt May, Marti McCuller, Sorcha Moore, Charles F. Munat, Robert Neff, Bruno von Niman, Tim Noonan, Sebastiano Nutarelli, Graham Oliver, Sean B. Palmer, Sailesh Panchang, Nigel Peck, Anne Pemberton, David Poehlman, Adam Victor Reed, Chris Ridpath, Lee Roberts, Gregory J. Rosmaita, Matthew Ross, Sharron Rush, Gian Sampson-Wild, Joel Sanda, Gordon Schantz, Lisa Seeman, John Slatin, Becky Smith, Jared Smith, Neil Soiffer, Jeanne Spellman, Mike Squillace, Michael Stenitzer, Jim Thatcher, Terry Thompson, Justin Thorp, Makoto Ueki, Eric Velleman, Dena Wainwright, Paul Walsch, Takayuki Watanabe, Jason White.

Liite C: Lähteet

Tämä osio on informatiivinen.

CAPTCHA
The CAPTCHA Project, Carnegie Mellon University. The project is online at http://www.captcha.net.
HARDING-BINNIE
Harding G. F. A. and Binnie, C.D., Independent Analysis of the ITC Photosensitive Epilepsy Calibration Test Tape. 2002.
IEC-4WD
IEC/4WD 61966-2-1: Colour Measurement and Management in Multimedia Systems and Equipment - Part 2.1: Default Colour Space - sRGB. May 5, 1998.
sRGB
"A Standard Default Color Space for the Internet - sRGB," M. Stokes, M. Anderson, S. Chandrasekar, R. Motta, eds., Version 1.10, November 5, 1996. A copy of this paper is available at http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html.
UNESCO
International Standard Classification of Education, 1997. A copy of the standard is available at http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm.
WCAG10
Web Content Accessibility Guidelines 1.0, G. Vanderheiden, W. Chisholm, I. Jacobs, Editors, W3C Recommendation, 5 May 1999, http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/. The latest version of WCAG 1.0 is available at http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/.