W3C Suomen toimisto

Etusivu / Raporttiarkisto

Web-saavutettavuuden 1-2-3

ARTIKKELI 9.5.2003
Ossi Nykänen (ossi@w3.org)
W3C Suomen toimisto

Tiivistelmä. Tämä artikkeli esittelee lyhyesti saavutettavuuden (accessibility) perusteet, Web-sisällön saavutet­tavuuden erityispiirteet ja kuvaa W3C:n WAI-toimialueen työtä.

Tekstin tarkoituksena on kertoa mistä Web-sisällön saavutettavuudessa on kyse sekä tarjota konkreettinen lähtökohta toteutustyölle. Artikkelin osana on käännetty ja muokattu tarkistuslista WCAG 1.0 -suosituksen A-tason muistilistasta tiivistelmänä. Tarkistuslistan täydellinen, normatiivinen lähdemateriaali löytyy WAI-aloitteen sivulta Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [en] osoitteesta http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/full-checklist.html. Tarkistuslistan suomenkielinen käännös Web-sisällön saavutettavuusohje 1.0: tarkistuslista löytyy osoitteesta http://www.w3c.tut.fi/translations/wai/wcag10-checklist/ .

Tämä artikkeli on kirjoitettu hypertekstimuotoisena ja se löytyy sähköisessä muodossa W3C Suomen toimiston kotisivuilta osoitteesta http://www.w3c.tut.fi/reports/2003/0508wai-intro/.

HUOM: Dokumentin asiasisältöä on viimeksi päivitetty 7.10.2003 (Web-sisällön saavutettavuusohjeen suuntaviivojen lisäys listamuodossa) ja 6.8.2003 (viittaus verkkosisällön saavutettavuusohjeen suomenkieliseen käännökseen).

Sisällysluettelo

1 Johdanto
2 Webin saavutettavuusaloite WAI
3 Web-sisällön saavutettavuus
    3.1 Ohjeistuksen perusidea
    3.2 Web-sisällön saavutettavuuden A-taso
    3.3 Käytännön toteutustyöstä
4 Saavutettavuustyö W3C:ssä
5 Tietoja W3C:stä

1 Johdanto

Liity asiakkaaksemme -- jos yletät! (Poika kurottaa
tuolilla kohti liian korkealla olevaa nappia.) Saavutettavuudella (accessibility) tarkoitetaan erilaisten käyttötarpeiden huomioimista arkisia sovelluksia toteutettaessa. Saavutettavuus poistaa käytettävyyden esteitä ja lisää käyttömukavuutta. Jos saavutettavuutta ei oteta erilaisia tuotteita, välineitä ja palveluja suunniteltaessa riittävästi huomioon, saattaa osa asiallisista käyttäjistä jäädä jopa kokonaan tavoittamatta.

Esimerkiksi hissi parantaa kerrostalon saavutettavuutta. Hisseistä myös hyötyvät kaikki talossa kävijät, eivät yksinomaan pyörätuolia käyttävät tai muuten vain huonojalkaiset kulkijat: Hissi helpottaa merkittävästi esimerkiksi lastenvaunujen kanssa liikkuvien, isoja kasseja kantavien tai kiireisten, portaissa juoksemista inhoavien ihmisten elämää.

Hissi sinänsä tarjoaa myös toisen hyvin esimerkin saavutettavuuteen: Jos kerrosten valintanappulat sijoitettaisiin hissikopin valintatauluun aina kylmästi päällekkäin, ei lyhyillä ihmisillä olisi pääsyä korkeiden talojen ylempiin kerroksiin lainkaan (koska he eivät ylettäisi painamaan nappuloita esim. numerosta 23 ylöspäin). N. 150-senttiset liikkuisivat siten vain kerroksissa 1-22, tai sitten he voisivat kantaa mukanaan keppiä tai palkata itselleen (pitkän) avustajan, painamaan tarvittaessa kerrosnappuloita 23:sta eteenpäin.

Hyvästä saavutettavuudesta hyötyvät konkreettisesti lähes kaikki käyttäjät. Ilmeisten vammais- ja erityisryhmien (heikkonäköisyys, värisokeus, huonokuuloisuus, liikunta- ja koordinaatiovaikeudet, tekstin ymmärtämisen vaikeudet, yms.) lisäksi saavutettavuus palvelee juuri sinua ja asiakastasi(!), vamman kanssa tai ilman. Samalla tavalla kun hissit, matalattiabussit, TV-ohjelmien tekstitykset, kännykät ja viihde-elektroniikan kaukosäätimetkin, joita ei yleensä "erityisryhmille suunnattuina apuvälineinä" enää edes pidetä.

Saavutettavuuden punainen lanka näkyy jo itse termin nimessä. Tarkoituksena ei ole tehdä enemmän vaan paremmin.

2 Webin saavutettavuusaloite WAI

World Wide Web Consortium (W3C) edistää Web-saavutettavuuden ja tasa-arvoisuuden toteutumista aktiivisesti omalla työllään. Teknologiakohtaisen arvioinnin ja standardointityön lisäksi W3C:llä on yhtenä toimialueenaan erityinen Webin Saavutettavuus­aloite (Web Accessibility Initiative [en], WAI). WAI-työn lähtökohtana ovat mm.

Web Accessibility Initiative -logo W3C tekee saavutettavuuteen liittyvä työtä paitsi tiedotus- ja koulutustoiminnalla, myös suunnittelemalla ja asettamalla ns. WAI-suosituksia joita noudattamalla saavutettuutta voidaan toteuttaa käytännössä.

Sama sisältö eri laitteisiin helposti saataville. (Mediapuhelin.) Saavutettavuus ei tarkoita tylsää tai pelkkään tekstiin nojautuvaa sisältöä, tai hölmön näköistä esitystapaa. Saavutettavuudessa on kyse fiksusta suunnittelusta, ei muusta. Esimerkiksi tyylejä käyttämällä sama sisältö voidaan "pukea eri tavoin". Katso vaikka esimerkkinä tämän sivun vaihtoehtoisia muotoiluja: Groove (CSS-tyyli), Perus-HTML (ilman tyylien käyttöä) ja Kuvaton (ilman tyylien ja kuvien käyttöä), jotka kaikki ovat yhtä saavutettavia kuin "alkuperäinenkin" dokumentti.

Saavutettavuusajattelu tukee laitteistoriippumattomuutta (ks. Device Independence [en]) ja vaikkapa Semanttisen Webin menetelmien käyttöä (ks. Semantic Web [en]. Myös täysin video/audiopohjaisen aineiston käytettävyys paranee merkittävästi saavu­tettavuus­näkökohtien systemaattisella huomioimisella (esim. haku­toiminnot).

3 Web-sisällön saavutettavuus

Tärkeä saavutettavuuden erikoistapaus on Web-sisällön saavutettavuus (web content accessibility). Hyvän kokonaiskuvan ja lähtökohdan saavutettavan sovelluksen laajamittaiselle ja systemaattiselle selvitys- ja suunnittelutyölle tarjoaa erilaisia WAI-resursseja yhdistelevä sivu Getting Started: Making a Web Site Accessible [en]. Web-saavutettavuudesta on saatavilla myös (englanninkielistä) kurssi- ja itseopiskelumateriaalia, ks. Curriculum for Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [en].

Saavutettavan Web-sisällön tuottamisen makuun pääsee varsin nopeasti erilaisia saavutettavuusohjeita noudattamalla. (Huom: Tiivistetyt muistilistat tyypillisesti kertovat miten asioita tulisi tehdä mutta eivät välttämättä miksi.) W3C on tuottanut yksinkertaisen ja konkreettisen ohjeen jota noudattamalla on mahdollista tuottaa esim. saavutettavia HTML-sivuja (ks. Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [en] / Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (JUHTA-käännös)). Web-sisällön saavutettavuusohjeita on hyödynnetty esim. nyt lukemasi HTML-dokumentin suunnittelussa.

3.1 Ohjeistuksen perusidea

Web-sisällön saavutettavuusohjeistuksen perusidea on yksinkertainen. Suositus kuvaa joukon ehtoja ja sääntöjä joita Web-sisällön toteutuksessa tulee saavutettavuuden näkökulmasta noudattaa:

 1. Tarjoa samansisältöinen vaihtoehto ääni- ja kuvaperustaiselle tiedolle.
 2. Älä luota yksin värien käyttöön.
 3. Käytä merkkaus- ja tyylikieliä -- ja käytä niitä oikein.
 4. Koodaa tekstin luonnollinen kieli selvästi (dokumentin tekniseen otsikkoon).
 5. Käytä taulukoita siten että ne voidaan esittää eri tavoin ja eri välineillä.
 6. Varmista että uusia tekngologioita hyödyntävät sivut toimivat hyvin myös vanhemmilla asiakasohjelmilla.
 7. Varmista että käyttäjä voi hallita sovelluksen aikariippuvia osia.
 8. Varmista sulautettujen tai upotettujen käyttöliittymäosien suora saavutettavuus.
 9. Suunnittele laiteriippumattomasti.
 10. Käytä ratkaisuja jotka toimivat myös tällä hetkellä (käytä tarvittaessa väliaikaisia ratkaisuja)
 11. Käytä W3C-teknologioita ja ohjeita.
 12. Pidä käyttäjä jatkuvasti selvillä asiayhteydestä ja sijainnista sovelluksessa.
 13. Tarjoa selkeä navigointimekanismi.
 14. Varmista että dokumentit ovat selkeitä ja yksinkertaisia.

Jotta ohjeen noudattaminen konkreettisesti olisi helpompaa, on ehdot on asetettu kolmitasoiseen tärkeysjärjestykseen sen mukaan kuinka kriittistä kunkin ehdon noudattaminen on: tason 1 ehdot ovat pakollisia, tason 2 ehtoja olisi hyvä noudattaa ja tason 3 ehtoja noudattamalla saavutettavuutta voidaan haluttaessa entisestään parantaa.

Kolmitasoinen ehtorakenne muodostaa niinikään kolme verkkosisällön saavutettavuuden tasoa: A-taso (tason 1 ehdot), AA-taso (tasojen 1 ja 2 ehdot) ja AAA-taso (tasojen 1, 2 ja 3 ehdot). AAA-taso on tietenkin paras, kun taas A-taso on saavutettavuuden toteutumisen perusehto josta ei pitäisi tinkiä. Onneksi tasosta tinkimiseen ei juuri ole syytä, sillä A-tason toteuttaminen ei ole kohtuuttoman hankalaa.

3.2 Web-sisällön saavutettavuuden A-taso

Web-sisältönsä saavutettavuuden A-tason voi helposti selvittää oheisen taulukon avulla. Taulukko on supistettu käännös alkuperäisestä, englanninkielisestä tarkistuslistasta. Täydellinen lista kommentteineen löytyy Web-sisällön saavutettavuusohjeen liittteestä, ks. Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [en]. Tarkistuslistan suomenkielinen käännös Web-sisällön saavutettavuusohje 1.0: tarkistuslista löytyy osoitteesta http://www.w3c.tut.fi/translations/wai/wcag10-checklist/ .

Nyrkkisääntönä voisi sanoa että staattisten dokumenttien saavutettavuus on varsin helppo toteuttaa, dynaamisen sisällön suhteen työtä on hieman enemmän. Mikäli dynaamisuus on hyvin suunniteltua, on esim. vaihtoehtoisten staattisten sivujen automaattinen generointi kuitenkin mahdollista kohtuullisella lisätyöllä.

Ohje Yleiset ehdot (A-taso) Kyllä  Ei  Aiheeton
1.1 Toteuta tekstivaihtoehto jokaiselle ei-tekstuaaliselle elementille.
Esimerkki: Käytä img-elementin alt-attribuuttia.
     
2.1 Varmista että värien käytöllä välitetty informaatio käy ilmi myös ilman värejä.
Esimerkki: Merkitse taulukon otsikko th-elementillä pelkän erivärisen td-elementin sijaan.
     
4.1 Osoita tekstin kieliasun muutokset selvästi.
Esimerkki: Käytä lang-attribuuttia.
     
6.1 Jäsennä dokumentit siten että ne ovat järkevästi luettavissa myös ilman tyylien käyttöä.
Esimerkki: HTML-dokumentilla on selkeä rakenne -- käytä sitä.
     
6.2 Huolehdi siitä että kun dynaamista sisältöä päivitetään, päivitetään samalla myös ne dokumentit jotka tarjoavat saman informaation staattisessa muodossa.
Esimerkki: Ohjelma joka tuottaa dynaamisen sisällön voi tuottaa myös sen staattiseksi jäsennetyn vastineen.
     
7.1 Vältä välkkyvien elementtien toteuttamista (toistaiseksi, siihen asti kunnes selaimet tarjoavat mahdollisuuden kytkeä vilkkuminen pois päältä).
Esimerkki: Vältä häiritsevien, animoitujen kuvien tarpeetonta käyttöä.
     
14.1 Käytä mahdollisimman selkeää ja yksinkertaista kieltä.
Esimerkki: Vältä liian pitkien lauseiden kirjoittamista.
     
Ohje ...ja jos käytät kuvia tai kuvakarttoja (image map) (A-taso) Kyllä Ei Aiheeton
1.2 Toteuta palvelinpään kuvakartan (server-side image map) jokaisen aktiivisen alueen linkki myös tavallisena tekstilinkkinä.      
9.1 Käytä asiakaspään kuvakarttoja palvelinpään kuvakarttojen sijaan (paitsi jos aktiivisen linkkialueen määrittely ei näin millään onnistu).      
Ohje ...ja jos käytät taulukoita (table) (A-taso) Kyllä Ei Aiheeton
5.1 Jos taulukko sisältää dataa, merkitse rivien ja sarakkeiden otsikot.      
5.2 Jos taulukko sisältää kaksi tai useampia loogisia tasoja rivi- tai sarakeotsikoita, käytä merkkausta yhdistämään datasolut ja otsikkosolut toisiinsa.      
Ohje ...ja jos käytät kehyksiä (frame) (A-taso) Kyllä Ei Aiheeton
12.1 Nimeä jokainen kehys hyvällä title-otsikolla; tämä helpottaa kehysten tunnistamista ja navigointia.      
Ohje ...ja jos käytät appletteja ja skriptejä (A-taso) Kyllä Ei Aiheeton
6.3 Varmista että sivut toimivat myös ilman applettien tai skriptien käyttöä. Jos tämä ei ole mahdollista, tarjoa sama informaation toisella, saavutettavalla sivulla.      
Ohje ...ja jos käytät multimediaa (A-taso) Kyllä Ei Aiheeton
1.3 Tarjoa multimediaesityksen visuaalisen osan keskeinen informaatio vaihtoehtoisen audiotallenteen muodossa (toistaiseksi, siihen asti kunnes selaimet osaavat automaattisesti lukea ääneen esitysten tekstivastineita).      
1.4 Synkronoi vaihtoehtoiset teksti- ja äänivastineet aikariippuvien visuaalisten esitysten kanssa.      
Ohje ...ja jos mikään muu ei auta (A-taso) Kyllä Ei Aiheeton
11.4 Jos hyvästä yrityksestä huolimatta saavutettavan sivun toteuttaminen ei millään onnistu, tarjoa linkki toiselle, vaihtoehtoiselle sivulle joka käyttää W3C-teknologioita, on saavutettava, sisältää saman tiedon ja jota päivitetään yhtä usein kuin omaa sivuasi.      

Saavutettavuuden arviointi edellyttää siis hyvää harkintaa. Jos kaikkiin kysymyksiin tulee vastauksena rasti joko ruutuun "Kyllä" tai "Aiheeton", on tarkastelun kohteena olevan Web-sisällön saavutettavuus (ainakin) A-tasolla.

On hyvä huomata että kyseessä todellakin on luonnehdinta saavutettavuuden minimivaatimuksista: A-taso on vasta lähtökohta. A-taso ei esim. erikseen "vaadi" dokumenttien validoimista, vaikka tämä onkin esimerkiksi HTML-dokumenttien kirjoittamisen peruslähtökohta. (Apuvälineiden rajoituksista yms. syistä johtuen dokumenttien validoimisen ehto esiintyy WAI-ohjeessa muodollisesti vasta AA-tasolla.)

Koko tarkistuslistan suomenkielinen käännös (sis. myös AA- ja AAA-tasojen tarkistuskohdat) Web-sisällön saavutettavuusohje 1.0: tarkistuslista löytyy osoitteesta http://www.w3c.tut.fi/translations/wai/wcag10-checklist/ .

3.3 Käytännön toteutustyöstä

Saavutettavuuden toteuttamisessa kyse on ennen kaikkea suunnittelusta ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämisestä (ks. esim. How People with Disabilities Use the Web [en]). Saavutettavuus edellyttää aina arviointia ja harkintaa -- saavutettavuuden testaaminen yksinomaan teknisiä välineitä käyttäen ei täysin onnistu (joskin paitsi ohjeita, myös tämäntyyppisiä välineitä on olemassa, ks. esim. Evaluating Web Sites for Accessibility [en] ja Evaluation, Repair, and Transformation Tools for Web Content Accessibility [en]).

Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää kuitenkin myös erilaisten teknisten perusratkaisujen tuntemusta. WAI-työryhmä onkin tuottanut erillisen käytännöllisen teknisen ohjeen WAI-suunnittelu ja -toteutustyön tueksi (ks. Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [en]). Ohje kuvaa WAI-toteutuksissa hyödyllisiä perustekniikoita, HTML-tekniikoita ja CSS-tekniikoita.

Web-sisällön saavutettavuusohjeiden noudattaminen on tärkeää mutta ei yleensä yksin riitä parhaaseen lopputulokseen. Huolellisen suunnittelu- ja toteutustyön ohella keskeistä on myös toteutuneen saavutettavuuden arviointi. Hyvän lähtökohdan arvioinnille tarjoaa WAI-ohje Evaluating Web Sites for Accessibility [en]. Arviointiohjeistus ehdottaa kolmikerroksisen arviointimallin, joka sisältää sekä ohjeita pikaisen, alustavan arvioinnin (ks. Preliminary Review [en]) tekemiseen, että tarkemman, sovelluksen standardinmukaisen saavutettavuusarvioinnin (Conformance Evaluation to WCAG 1.0 [en]) suorittamiseen.

A-tason saavutettavuusikoni, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Saavutettavan sivun tekijä voi halutessaan ilmoittaa Web-sisällön toteutetun saavutettavuuden tason erityisen WCAG 1.0 -logon avulla (ks. W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Conformance Logos [en]). Esimerkiksi oheinen W3C/WAI-logo kertoo että sivun tekijä on arvioinut sisällön saavutettavuuden (ainakin) A-tasoiseksi.

Jos WAI-työ tuntuu monimutkaiselta tai teknisesti vaikealta, ei hätä ole tämän näköinen. Helpon, minuutin mittaisen johdannon Web-saavutettavuuteen tarjoavat WAI-pikavinkit: Ks. pikavinkit Web-sivustojen saavutettavuuteen. Ensisilmäyksellä pieneltäkin näyttävä parannus saattaa ratkaisevasti parantaa Web-palvelun saavutettavuutta.

Saavutettavien verkkopalvelujen toteuttamiseen ei tule suhtautua marginaalisena aktiviteettina -- oikein mietittynä saavutettavuus on paitsi hyvää palvelua, myös lisäarvoa tuottavaa bisnestä (ks. Business Benefits of Accessible Web Design [en]).

4 Saavutettavuustyö W3C:ssä

W3C:ssä saavutettavuustyötä tekee erityisesti WAI-aloite (Web Accessibility Initiative (WAI) [en]). Aloite on tuottanut suuren joukon saavutettavuustyötä tukevia resursseja (ks. WAI Resources [en]).

Web-sisällön saavutettavuus (ks. Web Content Accessibility Guidelines 1.0 [en]) on vain osa W3C:n WAI-työtä. WAI-työryhmä on tuottanut saavutettavuusohjeita myös:

Arviointityön, teknisten suositusten ja heuristiikkojen (ks. WAI Technical Activity Activity Statement [en]) lisäksi WAI harjoittaa myös aktiivista yhteys- ja tiedotustoimintaa sekä koulutuksen kehittämiseen tähtäävää työtä (ks. WAI International Program Office Activity Statement [en]).

5 Tietoja W3C:stä

World Wide Web Consortium (W3C) [en] kehittää yhteisiä ja yhteensopivia Webin pelisääntöjä ja teknologioita (spesifikaatioita, ohjeita, ohjelmistoja sekä työkaluja). Työn tavoitteena on ohjata Webin kehittymistä täyteen mittaansa tiedonvälityksen, kaupankäynnin, kommunikaation ja yhteisymmärryksen foorumina. W3C:n kansainvälisestä toiminnasta vastaavat MIT Laboratory for Computer Science (MIT LCS) Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä [en] on noin 400 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/


Viimeksi päivitetty: 7.10.2003 (w3c@cs.tut.fi)

Valid XHTML 1.0! Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0