W3C

World Wide Web Consortium julkaisee RDF- ja OWL-suositukset

Semanttinen Web, ammattilaistason infrastruktuuri tiedon välittämiseen Webissä

Yhteyshenkilö, Amerikka, Australia --
Janet Daly, <janet@w3.org>, +1.617.253.5884 or +1.617.253.2613
Yhteyshenkilö, Eurooppa --
Marie-Claire Forgue, <mcf@w3.org>, +33.492.38.75.94
Yhteyshenkilö, Aasia --
Yasuyuki Hirakawa <chibao@w3.org>, +81.466.49.1170

(Tämä lehdistotiedote on saatavilla myös englanniksi, ranskaksi ja japaniksi)


http://www.w3.org/ -- 10 helmikuuta 2004 -- World Wide Web Consortium (W3C) julkaisi tänään kaksi Semanttisen Webin avainteknologiaa, uudistetun RDF-kuvailukehyksen sekä Webin ontologiakielen OWL (Revised Resource Description Framework, Web Ontology Language). RDF ja OWL ovat Semanttisen Webin standardeja, jotka tarjoavat puitteet tietopääoman hallintaan, yrityssovellusten integraatioon sekä tiedon jakamiseen ja uudelleenkäyttöön Webissä.

Nyt käsillä oleva RDF- ja OWL-teknologioiden julkaisu merkitsee Semanttisen Webin toteutumista Webissä julkaistavan tiedon laaja-alaisena esitysperustana, tavalla, joka vastaa myös kaupallisten sovellusten tarjoamiin haasteisiin. Standardien käyttöönotto kaupallisissa tuotteissa ja palveluissa osoittaa, miten Semanttisen Webin teknologiat ovat kehittyneet viidessä vuodessa tutkimus- ja kehityshankkeesta kohti käytännöllisempiä teknologioita ja loppukäyttäjän työkaluja, jotka mahdollistavat joustavamman pääsyn Webissä julkaistuun raktenteiseen tietoon. Eri sovellus- ja välinetoimittajien, sekä riippumattomien sovelluskehittäjien julkilausumat (testimonial, suom.huom) kuvaavat näiden standardien käyttöä Webissä jo nykyään.

"RDF ja OWL asettavat vahvan perustan Semanttisen Webin sovelluksille", sanoo W3C:n johtaja ja World Wide Webin keksijä, Tim Berners-Lee. "Niiden hyväksyminen W3C-suosituksina toteutuu nyt kun uusia tuotteita on samalla syntymässä sellaisilla monipuolisilla sovellusaloilla, kuten yritysintegraatio ja lääketieteellisen tietoon perustuva päätöksentuki. Tilanne on hieman samankaltainen kuin Webin alkuaikoina. Kun näki miten Web käytännössä toimi, saattoi ymmärtää sen voiman teknologiana. Olemme nyt siirtymässä vaiheeseen jossa ihmiset voivat nähdä Semanttisen Webin alun, osana todellisia työtehtäviä."

W3C-suositus (recommendation, suom.huom) tarkoittaa teollisuudelle ja Web-yhteisölle käytännössä Web-standardia. Jokainen suositus on pysyvä ja ylläpidetty spesifikaatio, jonka W3C-työryhmä on kehittänyt ja joka on W3C-jäsenistön toimesta tarkastettu. Suositukset edistävät Web-teknologioiden yhteensopivuutta, välittäen työryhmän rakentaman teollisuuden yhteisymmärryksen asiassa.

Uusista Semanttisen Webin standardeista kasvaa suuri joukko sovelluksia

Semanttisen Webin mahdollistamat, RDF:ää ja OWL:ia hyödyntävät sovellukset, käsittävät mm.

Useita yksityiskohtaisia esimerkkejä kaupallisista sovelluksista ja ko. teknologioiden yritystason toteutuksista, löytyy niin julkilausumista kuin RDF-implementaatioita ja OWL-implementaatioita -sivuiltakin.

Kuinka Semanttisen Webin eri osat liittyvät yhteen - XML, RDF ja OWL

Paljon siitä mitä Semanttisesta Webistä on kirjoitettu, antaa ymmärtää että Semanttinen Web teknologiana korvaisi nykyisen Webin. "Todellisuudessa," sanoo Eric Miller, W3C:n Semanttinen Web -aktiviteetin johtaja, "kyse on pikemminkin kehityksestä kuin vallankumouksesta. Semanttinen Web rakennetaan asteittain, tuomalla koneellisesti luettavia kuvauksia nykyisen Webin datan ja dokumenttien rinnalle. XML:n, RDF:n ja OWL:n ansiosta Web voi olla globaali alusta sekä dokumenttien ja tiedon jakamiselle. Tämä myös mahdollistaa tiedon hakemisen ja uudelleenkäytön eri sovelluksissa helpommin ja luotettavammin."

W3C:n Semanttinen Web -aktiviteetti rakentuu muiden W3C-aktiviteettien, kuten esim. XML-aktiviteetin työn varaan. Sen keskeisenä tehtävänä on kehittää Semanttisen Webin kasvua edistäviä, standardeja teknologioita XML:n varassa.

XML tarjoaa säännöt, rakenteisten dokumenttien kieliopin

XML tarjoaa perustana joukon sääntöjä sanastojen määrittämiseen. Tämä tarjoaa puitteet rakenteisten dokumenttien ja datan esittämiseen Webissä. XML asettaa kieliopille selkeät säännöt; XML-skeemat puolestaan osoittavat menetelmän XML-sanastojen kuvailemiseen. XML on tehokas ja joustava kielioppi rakenteisten dokumenttien määrittämiseen, eikä esitä XML-dokumenttien sovellusalaa rajoittavia semanttisia ehtoja.

RDF asettaa puitteet Webissä esitettävälle tiedolle

RDF - Resource Description Framework - on standardi tapa yksinkertaisten kuvausten kirjoittamiseen. Sitä mitä XML on syntaksille, on RDF semantiikalle - selkeä joukko sääntöjä yksinkertaisen kuvailutiedon välittämiseen. Tämän lisäksi RDF-skeemat tarjoavat menetelmän näiden kuvailujen yhdistämiseen RDF-sanaston puitteissa. RDF voidaan integroida sovelluksiin usein eri tavoin, mm. hyödyntäen:

Näistä sovelluksista kukin hyödyntää XML:ää tiedonsiirtoon. RDF-määritykset tarjoavat tehokkaat puitteet tietämyksen välittämiseen Webissä.

"RDF on osa sitä perustaa joka merkittävästi kehittää ja tehostaa Webiä. Tulemme lopulta todistamaan käyttäjien ja sovellusten yhdistävän hajautettua, RDF-muotoista tietoa tavoilla, jotka tätä ennen ovat olleet mahdottomia", sanoo Brian McBride, RDF Core -työryhmän puheenjohtaja. "RDF Core -työryhmä on rakentanut RDF-spesifikaatioista käytännöllisen ja matemaattisesti tarkan perustan, jonka varaan OWL ja muut Semanttisen Webin teknologiat voidaan rakentaa."

OWL välittää ontologioita jotka toimivat Webissä

Yleisen RDF-kehyksen lisäksi tarvitaan on menetelmä jolla kehittää aihe- tai sovellusaluekohtaisia sanastoja. Tämä on ontologioiden tehtävä. Ontologia määrittelee termit tietämyksen kuvailua ja esittämistä varten. Ontologioita hyödyntävät sellaiset käyttäjät, tietokannat ja sovellukset, joiden täytyy pystyä käsittelemään sekä välittämään sovellusaluekohtaista tietoa. Esimerkkejä tästä ovat lääketeollisuus, työkalujen valmistusteollisuus, kiinteistönvälitys, autonkorjaus ja taloushallinto. Ontologiat sisältävät määritelmiä sovellusalueen peruskäsitteistä ja näiden suhteista. Ne esittävät sovellusalueiden sisäistä ja eri sovellusalueiden välistä tietoa, ja siten mahdollistavat tietämyksen uudelleenkäytön eri sovelluksissa.

OWL - Web Ontology Language - tarjoaa kielen jonka avulla rakenteisten Web-ontologioiden määrittely on mahdollista. Tämä puolestaan mahdollistaa tiedon hyvän yhteensopivuuden ja integroinnin tietoa kuvailevien yhteisöjen kesken. Aikaisemmat kielet joiden varassa tiettyihin sovelluksiin suunnattua työkaluja ja ontologioita on kehitetty (erityisesti tiedemaailmassa kehitetyt kielet ja toimittajakohtaiset sähköisen kaupankäynnin sovellukset), eivät ole olleet yhteensopivia Web-arkkitehtuurin, eivätkä erityisesti Semanttisen Webin arkkitehtuurin kanssa.

OWL käyttää sekä URI-nimiä ja RDF:n teknisiä puitteita, mutta tarjoaa ontologioihin lisäpiirteitä, kuten:

OWL rakentuu RDF:n ja RDF-skeemojen varaan ja tarjoaa lisää sanoja ominaisuuksien (predikaattien) ja luokkien kuvailemiseen. Lisäpiirteitä löytyy mm. luokkien välisten suhteiden (esim. erillisyys), lukumäärien (esim. tasan yksi), yhtäsuuruuden, ominaisuuksien rikkaamman tyypittämisen, ominaisuuksien kuvailun (esim. symmetria) ja ns. enumeroitujen luokkien kuvailemiseen.

"OWL on merkittävä askel eteenpäin tietämyksen esittämisen ja hallinnoinnin tiellä Webissä. Se asettaa selkeään tasapainoon nykyistä Webin käyttöä koskevat teollisuuden tavoitteet sekä tieteellisten periaatteiden ja tutkimustulosten asettamat rajoitteet ontologiakielen suunnittelussa", sanovat Jim Hendler ja Guus Schreiber, Web Ontology -työryhmän puheenjohtajat. "Yli viisikymmentä työryhmän jäsentä on onnistuneesti suunnitellut ontologiakielen joka ottaa huomioon niin työn käytännölliset kuin teoreettisetkin näkökulmat ja jota sekä teollisuus että tutkimusyhteisö suosivat."

RDF ja OWL -dokumentaatio käsittää johdannon, käyttötapauksia ja testiaineistoja, sovelluskehittäjien tueksi

W3C:n RDF Core -työryhmä on tuottanut kuusi dokumenttia. Kukin on suunnattu erilaiselle kohdeyleisölle; RDF:n opiskeluun ja omaksumiseen, käyttöön sovelluksissa sekä työkalujen implementointiin. RDF Primer on johdanto RDF:n ja RDF-skeemojen hyödyntämiseen. RDF Concepts and Abstract Syntax määrittelee RDF:n peruskäsitteet ja tiedon mallinnuksen RDF:ää käyttäen. RDF/XML Syntax Specification (Revised) määrittelee kuinka RDF:ää kirjoitetaan XML-formaatissa. RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema määrittelee kuinka RDF:n avulla kuvaillaan sovellus- tai sovellusaluekohtaisia sanastoja. RDF Semantics määrittelee matemaattisesti tarkan, formaalin tulkintateorian RDF:lle ja RDF-skeemoille. RDF Test Cases määrittelee testiaineistoja jotka havainnollistavat em. spesifikaatioiden piirteitä ja joita voidaan käyttää RDF-toteutusten automaattisen testauksen tukena.

W3C:n Web Ontology -työryhmä on tuottanut kuusi dokumenttia OWL:sta. Kukin on suunnattu erilaiselle kohdeyleisölle; OWL-kielen opiskeluun ja omaksumiseen, käyttöön sovelluksissa sekä työkalujen implementointiin. Dokumentit käsittävät OWL:in kehitystä ohjanneet käyttötapaukset ja vaatimusmäärittelyt (use cases and requirements), yleisesittelyn, joka lyhyesti esittelee OWL:in piirteet sekä kuinka niitä voidaan hyödyntää sovelluksissa (overview), kattavan oppaan, joka käy läpi OWL-kielen piirteet useiden esimerkkien kera (Guide), OWL-referenssin, joka sisältää tarkan kuvauksen jokaisesta OWL-kielen piirteestä (reference document), testitapaukset esittelevän dokumentaation (test case document) ja testiaineiston (test suite), joka käsittää yli sata testitapausta joiden avulla voidaan varmistaa OWL-implementaatioiden standardinmukaisuus ja yhteensopivuus, sekä dokumentaation, joka määrittelee OWL:in tulkintateorian sekä OWL- ja RDF-kielten välisen kuvauksen (OWL Semantics).

Teollisuuden ja tutkimusyhteisön johtajat edistävät Semanttisen Webin standardeja

RDF Core -työryhmä tarjoaa teollisuuden ja tutkimuksen ammattitaitoa, tutkimustietoa ja kokemuksia sovellusten kehittämisestä, jota tarvitaan yhtenäisen Web-kuvailukehyksen rakentamisessa. Työryhmässä on jäseniä mm. seuraavista organisaatioista: Hewlett Packard, Nokia, IBM, AGFA, ILRT Institute for Learning and Research Technology at the University of Bristol, IWA International Webmasters Association ja University of West Florida. RDF Core -työryhmän työ rakentuu monien muiden organisaatioiden työpanoksen varaan, jotka ovat olleet mukana kehittämässä RDF Model and Syntax (1999 Recommendation) ja RDF Schema (1999 Proposed Recommendation) -spesifikaatioita.

W3C Web Ontology -työryhmä sisältää täydentävän läpileikkauksen teollisuuden ja tutkimuksen ammattitaitoa, tutkimustietoa ja kokemuksia sovellusten kehittämisestä, jota tarvitaan robustin ontologiajärjestelmän kehittämisessä. Työryhmässä on jäseniä mm. seuraavista organisaatioista: Agfa-Gevaert N. V; Daimler Chrysler Research and Technology; DARPA; Defense Information Systems Agency (DISA); EDS; Fujitsu; Forschungszentrum Informatik (FZI); Hewlett Packard Company; Ibrow; IBM; INRIA; Ivis Group; Lucent; University of Maryland; Mondeca; Motorola; National Institute of of Standards and Technology (NIST); Network Inference, Nokia; Philips, University of Southampton; Stanford University; Sun Microsystems; Unicorn Solutions along with invited experts from German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI) Gmbh; the Interoperability Technology Association for Information Processing, Japan (INTAP); sekä University of West Florida.

OWL tuo yhteen useita työryhmiä jotka ovat olleet mukana kehittämässä Webin ontologiakieliä viimeisen vuosikymmenen aikana. OWL perustuu DAML+OIL -kieleen, jota on kehittänyt kansainvälinen työryhmä, rahoittajinaan US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ja Euroopan Komission Information Science Technologies (IST) -ohjelma. Tänään julkaistut dokumentit merkitsevät tämän työn kehitysaskelta käytäntöön, W3C:n jäsenistön muokkaamana.

Tietoja World Wide Web Consortiumista (W3C)

W3C perustettiin ohjaamaan Webin kehittymistä täyteen mittaansa. Se kehittää yhteisiä sopimuksia jotka edistävät Webin kehitystä ja varmistavat sen eri osien yhteensopivuuden. W3C on kansainvälinen liikeyritysten ja organisaatioiden muodostama yhteistyökonsortio jonka toiminnasta vastaavat MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory Yhdysvalloissa, European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Ranskassa ja Keio University Japanissa. W3C tarjoaa mm. seuraavia palveluja: sovelluskehittäjille ja loppukäyttäjille tarkoitettu World Wide Web -tietopankki, standardien esittelemiseksi ja niiden käytön edistämiseksi tarkoitettuja koodien referenssitoteutuksia sekä useita erilaisia uuden teknologian esittelyyn kehitettyjä prototyyppi- ja esimerkkisovelluksia. Nykyään W3C:n jäseninä on lähes 400 organisaatioita. Saadaksesi lisätietoja World Wide Web Consortiumista, katso http://www.w3.org/